פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים סב ה

שולחן ערוך

צריך שליח צבור להשמיע קולו בשמע ישראל כדי שישמעו הקהל וימליכו שם שמים יחד:

מפרשים

מגן אברהם

(ג) צריך ש"ץ כו':    העולת תמיד לא עיין סי' ס"ה ס"ב:

באר היטב

משנה ברורה

ביאור הלכה

(*) כדי שישמעו וכו':    ואפילו מי שאינו מתפלל עתה צריך לאמר ג"כ עמהם וכדלקמן בסימן ס"ה. וטוב שיכוין אז שלא לצאת בזה ידי ק"ש כדי שיקיים אח"כ ברכות עם ק"ש ד"ת [פמ"ג]:

▲ חזור לראש