לבוש אורח חיים סב

לבוש התכלת על אורח חיים (הלכות סדר היום) · לבוש החור על אורח חיים (הלכות שבת ומועדים)
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · לבוש תכריך הבוץ והארגמן על אבן העזר · לבוש עיר שושן על חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה


<< | עשרה לבושי מלכות · לבוש התכלת על אורח חיים · סימן סב | >>

סימן סב בטור אורח חיים ובשולחן ערוך (ערוך השולחן)

מי שלא דקדק בק"ש ולא השמיע לאזניו
ובו חמישה סעיפים:
אבגדה

סעיף אעריכה

אף על פי שמצוה לדקדק באותיותיה כמו שכתבנו, אם קראה ולא דקדק בהן יצא. מכל מקום יזהר מאד לדקדק בהן, והמדקדק בהן שכרו הוא שמצננין לו גיהנם, שהוא מדה כנגד מדה: שמאחר שהוא מעורר עצמו בזה, ומניע חום טבעי שלו לדקדק באותיותיה – ובשכר זה החום הטבעי שהוא מעורר, מצננין לו כנגדו חום אחר, שהוא בגיהנם. ‏

סעיף בעריכה

ויכול לקרות בכל לשון, דשמע פירושו הוא: בכל לשון שאתה שומע, רוצה לומר מבין. רק יזהר גם כן מדברי שיבוש שבאותו לשון וידקדק בו, כמו בלשון הקדש שאמרנו.

סעיף געריכה

וצריך להשמיע לאזנו מה שמוציא בפיו, מדכתיב שמע. מיהו אם לא השמיע לאזנו יצא, דעיקר פירוש שמע – לשון הבנה הוא, שיבין מה שיאמר. ובלבד שיוציא בשפתיו, שאז הוא מבין יותר מכשהוא מהרהר בלבו.

סעיף דעריכה

מיהו אם מחמת חולי או אונס אחר קרא קריאת שמע בלבו – יצא, שהרי הבין מה שהרהר. ‏

סעיף העריכה

ואף לכתחילה יעשה כן, שיהרהר ולא יוציא בשפתיו, אם הוא במקום שאינו נקי וטהור לגמרי, ואינו יכול לנקותו מחמת איזה אונס, יהרהר בלבו, דהרהור כדיבור דמי, שנאמר (תהלים ד, ה): "אמרו בלבבכם" וגו'. ובלבד שלא יהא המקום מטונף לגמרי, שאז אפילו להרהר אסור, שאסור להרהר בדברי תורה במקום הטינופות משום "והיה מחניך קדוש" (דברים כג, טו).‏