רש"י על רות א יג

<< רש"י על רות • פרק א
א • ב • ג • ה • ז • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • 


הלהן תשברנה – בתמיה, שמא להם תצפנה עד אשר יגדלו. לשון "שברו על ה' אלהיו" (תהלים קמו).

תעגנה – לשון אסור, כלא כמו "עג עוגה ועמד בתוכה". ויש פותרין לשון עיגון, ולא יתכן, שאם כן היה לו לנקד הנו"ן דגש או לכתוב שני נוני"ן.

כי יצאה בי יד ה' – אמר רבי לוי: כל מקום שנאמר "יד ה'" מכת דבר היא. ובנין אב לכולם: "הנה יד ה' הויה" (שמות ט).