עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק כ

דף קלז עמוד בעריכה

א ז מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה יז , ומיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה יז , סמ"ג לאוין סה עה , טור ושו"ע או"ח סי' שטו סעיף ט , וטור ושו"ע או"ח סי' שיט סעיף ט , וטור ושו"ע או"ח סי' תקי סעיף ד:

דף קלח עמוד אעריכה

ב א ב מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה יז , ומיי' פ"כב מהל' שבת הלכה כח , סמ"ג לאוין סה , טוש"ע א"ח סימן שטו סעיף ג ד ו ט:

ג ג מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה כז:

ד ד מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה כח , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שטו סעיף ה:

ה ה מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה יד , סמ"ג לאוין סה:

ו ו מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה יא , ומיי' פ"כא מהל' שבת הלכה יז , סמ"ג לאוין סה:

ז ז ח מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה כט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שטו סעיף י:

דף קלח עמוד בעריכה

ח א מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה ל , טור ושו"ע או"ח סי' שטו סעיף יא:

ט ב ג מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה לא , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף מ:

י ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף מא:

יא ה ו מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה לב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שטו סעיף יב:

יב ז מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף טז:

יג ח מיי' פ"יא מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ב:

יד ט מיי' פ"ה מהל' טומאת מת הלכה ו , ומיי' פ"יג מהל' כלים הלכה א והלכה ב:

דף קלט עמוד אעריכה

טו א מיי' פ"כג מהל' סנהדרין הלכה ט , סמג לאוין רו , טור ושו"ע חו"מ סי' ח סעיף ב:

טז ב מיי' פ"י מהל' מתנות עניים הלכה א , סמג עשין קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמז:

דף קלט עמוד בעריכה

יז א מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה כג , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקכו סעיף א:

יח ב מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקכו סעיף ד:

יט ג מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה כ , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף לט:

כ ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף לח , וטור ושו"ע או"ח סי' יג סעיף א:

כא ה מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה יז , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקי סעיף ד:

כב ו מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה ח , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקלג סעיף א:

כג ז מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' שיד סעיף יא:

כד ח טור א"ח סימן שלט:

כה ט מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה יד , ומיי' פ"כא מהל' שבת הלכה יז , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' שיט סעיף ט:

כו י מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה יד , ומיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה יז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שיט סעיף טו:

כז כ ל מ נ מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה יד , ומיי' פ"כא מהל' שבת הלכה יז , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' שיט סעיף י וסעיף יא:

כח ס ע מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה לג , טור ושו"ע או"ח סי' שיט סעיף יב:

כט פ מיי' שם , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' שטו סעיף יג:

ל צ טור ושו"ע או"ח סי' שיט סעיף יג:

לא ק טור ושו"ע או"ח סי' שיט סעיף יד:

דף קמ עמוד אעריכה

לב א מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה יד , ומיי' פ"כב מהל' שבת הלכה יב , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכא סעיף טו:

לג ב ג מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' שכא סעיף טז:

לד ד מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' שכא סעיף יז:

לה ה מיי' פ"ד מהל' דעות הלכה יז:

לו ו מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה ז , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכא סעיף יח:

לז ז (מיי' פ"ח מהל' שבת) , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שיט סעיף ח:

לח ח מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה לב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכד סעיף א:

לט ט י כ מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה כב , ומיי' פ"כב מהל' שבת הלכה ז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכא סעיף יח:

מ ל מ מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה יז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שב סעיף ה:

דף קמ עמוד בעריכה

מא א ב מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה יח , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף טז:

מב ג מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה טז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף כז וסעיף כח:

מג ד מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ג:

מד ה ו מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה יט , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכד סעיף טו:

מה ז מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה יט , טור ושו"ע או"ח סי' שכד סעיף יד:

דף קמא עמוד אעריכה

מו א מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה כב , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שיא סעיף ח:

מז ב מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שב סעיף ד:

מח ג מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה יד והלכה טו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שיא סעיף ח:

מט ד מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה כ , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכא סעיף ז:

נ ה מיי' פ"טו מהל' שבת הלכה כב , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכו סעיף ז:

נא ו מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שב סעיף ו:

נב ז מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה יז , טור ושו"ע או"ח סי' שסה סעיף ה:

נג ח טור ושו"ע או"ח סי' שלז סעיף ד:

נד ט מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה טו , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכ סעיף טז:

נה י מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה יז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שב סעיף ז:

דף קמא עמוד בעריכה

נו א מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה יח , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שב סעיף ח:

נז ב ג ד (מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה יח) , ומיי' פ"כג מהל' שבת הלכה י , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכז סעיף ד:

נח ה מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה טו , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף ז:

נט ו מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שג סעיף יג:

ס ז מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה יט , סמג עשין כב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף כא וסעיף כב:

סא ח מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה טו , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שג סעיף יג:

סב ט מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף יד:

סג י מיי' פ"כד מהל' כלים הלכה ה: