שולחן ערוך אורח חיים שג יג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

לא תצא במנעל הקרוע למעלה דמחכו עלה ואתיא לאתויי ולא במנעל חדש שמא לא יבא למדתה אלא אם כן נסתה ללכת בו מאתמול שהוא למדתה אבל איש מותר שאין מקפיד כל כך:

הגה: ובשאר מלבושים אין לחוש אפילו באשה (כל בו):

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

(ז) איש:    ב"ח כתב להתיר לצאת במנעל שלנו עם התבן שבו וגם מותר לכתחלה לתת תבן לתוך המנעל והגהת סמ"ק מסופק בזה ויש להקל לצורך קצת. ע"ת.


משנה ברורה

(לב) שמא לא יבוא וכו' - ושלפא ליה ואתיא לאתויי:

(לג) מאתמול - אפילו רק שעה אחת [גמרא]:

(לד) אבל איש מותר - אתרוייהו קאי [ב"ח בסימן ש"א וש"פ]:

(לה) ובשאר מלבושים וכו' - דליכא למיחש בהן דילמא שלפא אותן וכמו שכתבנו לעיל בסק"ג:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש