עין משפט ונר מצוה/סנהדרין/פרק ד

דף לב עמוד אעריכה

א א מיי' פ"יא מהל' סנהדרין הלכה א והכל שם:

ב ב מיי' פ"יט מהל' עדות הלכה ג , סמ"ג עשין קי , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף ט:

ג ג מיי' פ"כג מהל' מלוה הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' מג סעיף ז:

ד ד מיי' פ"כג מהל' מלוה הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' מג סעיף יג:

ה ה ו מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה א , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' ל סעיף א:


דף לב עמוד בעריכה

ו א ב מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה ב , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' ל סעיף א:

ז ג ד מיי' פ"יג מהל' רוצח הלכה יב , סמ"ג עשין פא , טור ושו"ע חו"מ סי' ערב סעיף יד:

ח ה סמ"ג עשין צו:

ט ו מיי' פ"א מהל' עדות הלכה ד:

י ז מיי' פ"כ מהל' עדות הלכה א , סמ"ג עשין קז , טור ושו"ע חו"מ סי' לח:

יא ח מיי' פ"י מהל' סנהדרין הלכה ז:


דף לג עמוד אעריכה

יב א מיי' פ"ו מהל' סנהדרין הלכה ג , סמ"ג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' כה סעיף א:

יג ב ג ד ה מיי' פ"ו מהל' סנהדרין הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' כה סעיף ב:

יד ו ז מיי' פ"ו מהל' סנהדרין הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' כה סעיף ג ועי"ש:


דף לג עמוד בעריכה

טו א מיי' פ"י מהל' סנהדרין הלכה ח , ומיי' פ"יא מהל' סנהדרין הלכה א והלכה ח , סמ"ג עשין צח:

טז ב מיי' פ"יא מהל' סנהדרין הלכה ה , סמ"ג עשין צח:

יז ג ד מיי' פ"יא מהל' סנהדרין הלכה ד:

יח ה ו מיי' פ"י מהל' סנהדרין הלכה ט:

יט ז מיי' פ"יא מהל' סנהדרין הלכה א , ומיי' פ"ה מהל' עדות הלכה ח:

כ ח מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ח:

כא ט מיי' פ"י מהל' סנהדרין הלכה ח:


דף לד עמוד אעריכה

כב א מיי' פ"י מהל' סנהדרין הלכה ח:

כג ב מיי' פ"י מהל' סנהדרין הלכה ב , ומיי' פ"יא מהל' סנהדרין הלכה ג:

כד ג מיי' פ"י מהל' סנהדרין הלכה ג:

כה ד מיי' פ"יב מהל' סנהדרין הלכה ג:

כו ה מיי' פ"י מהל' סנהדרין הלכה ה:

כז ו מיי' פ"ג מהל' פסולי מוקדשין הלכה ג:

כח ז מיי' פ"ג מהל' פסולי מוקדשין הלכה יד:


דף לד עמוד בעריכה

כט א מיי' פ"ג מהל' פסולי מוקדשין הלכה יח:

ל ב מיי' פ"ג מהל' פסולי מוקדשין הלכה טו:

לא ג מיי' פ"יט מהל' מעשה הקרבנות הלכה ג והלכה יג:

לב ד מיי' פ"יא מהל' סנהדרין הלכה א , ומיי' פ"ג מהל' סנהדרין הלכה ג , סמ"ג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' ה סעיף ב:

לג ה מיי' פ"ט מהל' טומאת צרעת הלכה ו:

לד ו מיי' פ"ט מהל' טומאת צרעת הלכה ה:

לה ז מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה ט , סמ"ג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' ז סעיף ב:

לו ח מיי' פ"ט מהל' טומאת צרעת הלכה ב:

לז ט מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה ט , סמ"ג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' ז סעיף ב:

לח י מיי' פ"ט מהל' טומאת צרעת הלכה ו:

לט כ ל מיי' פ"ג מהל' סנהדרין הלכה ו , סמ"ג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' רנג סעיף א:

מ מ מיי' פ"ה מהל' עדות הלכה ח והלכה ט , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' ז סעיף ה:

מא נ מיי' פ"יא מהל' סנהדרין הלכה א:


דף לה עמוד אעריכה

מב א ב מיי' פ"יד מהל' סנהדרין הלכה י:

מג ג מיי' פ"יח מהל' סנהדרין הלכה א:

מד ד מיי' פ"כ מהל' סנהדרין הלכה ד והלכה ה , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' י סעיף א:

מה ה ו מיי' פ"ט מהל' מתנות עניים הלכה ד , טור ושו"ע יו"ד סי' רנו סעיף ב:

מו ז מיי' פ"יא מהל' סנהדרין הלכה ב:

מז ח מיי' פ"יא מהל' סנהדרין הלכה ב , ומיי' פ"כד מהל' שבת הלכה ז:

מח ט מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה ט והלכה י:


דף לה עמוד בעריכה

מט א מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ח , טור ושו"ע יו"ד סי' שעד סעיף א:


דף לו עמוד אעריכה

נ א מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ח והלכה י:

נא ב ג מיי' פ"יא מהל' סנהדרין הלכה ו:

נב ד מיי' פ"יא מהל' סנהדרין הלכה י , טור ושו"ע חו"מ סי' יח סעיף ה:

נג ה מיי' פ"יא מהל' סנהדרין הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' יח סעיף ה ובהג"ה:


דף לו עמוד בעריכה

נד א מיי' פ"יא מהל' סנהדרין הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' יח סעיף ה:

נה ב מיי' פ"יא מהל' סנהדרין הלכה ד:

נו ג מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה ג:

נז ד מיי' פ"יא מהל' סנהדרין הלכה ה:

נח ה מיי' פ"יא מהל' סנהדרין הלכה יא , סמ"ג עשין צח , טור ושו"ע חו"מ סי' ז סעיף ב:

נט ו ז מיי' פ"יא מהל' סנהדרין הלכה יא , ומיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה ט , סמ"ג עשין צח , טור ושו"ע חו"מ סי' ז סעיף ב:

ס ח מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה א והלכה ט , ומיי' פ"יא מהל' סנהדרין הלכה ט:

סא ט י מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה ו:

סב כ מיי' פ"א מהל' סנהדרין הלכה ג:

סג ל מיי' פ"א מהל' סנהדרין הלכה ט:


דף לז עמוד אעריכה

סד א מיי' פ"א מהל' סנהדרין הלכה ז , סמ"ג עשין צז:

סה ב מיי' פ"א מהל' סנהדרין הלכה ח:

סו ג מיי' פ"ג מהל' סנהדרין הלכה ב:

סז ד מיי' פ"יב מהל' סנהדרין הלכה ג:


דף לז עמוד בעריכה

סח א מיי' פ"יד מהל' סנהדרין הלכה ד:


--- אין בדף לח ולט ---