שולחן ערוך חושן משפט לח

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · חושן משפט · סימן לח | >>

ראו סימן זה בתוך: טור חושן משפט · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    סמ"ע · ש"ך · ט"ז · באר היטב · קצות החושן · באר הגולה
שו"ע באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

קצת דיני הזמה
ובו סעיף אחד:

סעיף אעריכה

שנים שהעידו באחד שחייב לפלוני מנה ובאו שנים והכחישום או הזימום ה"ז פטור עדים שהעידו בב"ד בא' שחייב לחבירו מנה ואח"כ אמרו שקר העדנו עדותם הראשונה קיימת דכיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד אבל נאמנים לגבי עצמם לשלם לו כל מה שהפסידוהו:

הגה: הרב המחבר קיצר כאן במקום שהיה לו להאריך כי אע"פ שאין דנין דין עדים זוממים האידנא משום שהוא קנס, מכל מקום איכא נפקותא דעד זומם פסול להעיד כמו שנתבאר לעיל סי' ל"ד ועידי הכחשה כשרין כמו שנתבאר לעיל סי' ל"א ועל כן כתב בעל הטור הרבה דינים מעדים זוממים. והרוצה לעמוד עליהם יע"ש: