משנה כריתות ה


כריתות פרק ה', ב: משנה תוספתא בבלי


<< · משנה · סדר קדשים · מסכת כריתות · פרק חמישי ("דם שחיטה") · >>

פרקי מסכת כריתות: א ב ג ד ה ו

משנה א · משנה ב · משנה ג ·

נוסח הרמב"ם · מנוקד · מפרשים
פרק זה במהדורה המבוארת | במהדורה המנוקדת

לצפייה בכתבי יד סרוקים של המשנה ב"אוצר כתבי יד תלמודיים" של הספרייה הלאומית לחצו כאן


משנה א

דם שחיטה בבהמה, בחיה, ובעופות, בין טמאים ובין טהורים. דם נחירה, ודם עיקור, ודם הקזה שהנפש יוצאה בו, חייבים עליו.

דם הטחול, דם הלב, דם ביצים, דם דגים, דם חגבים, דם התמצית, אין חייבין עליהן.

רבי יהודה מחייב בדם התמצית.

משנה ב

רבי עקיבא מחייב על ספק מעילות אשם תלוי, וחכמים פוטרים.

ומודה רבי עקיבא, שאין מביא את מעילתו, עד שתתודע לו, ויביא עמה אשם ודאי.

אמר רבי טרפון, מה לזה מביא שתי אשמות, אלא יביא מעילה וחומשה, ויביא אשם בשני סלעים, ויאמר, אם ודאי מעלתי, זו מעילתי וזה אשמי.

ואם ספק, המעות נדבה, ואשם תלוי, שממין שהוא מביא על הודע, מביא על לא הודע.

משנה ג

אמר לו רבי עקיבא, נראים דבריך במעילה מעוטה, הרי שבא על ידו ספק מעילה במאה מנה, לא יפה לו שיביא אשם בשתי סלעים ואל יביא ספק מעילה במאה מנה, הא מודה רבי עקיבא לרבי טרפון במעילה מועטת.

האשה שהביאה חטאת העוף ספק, אם עד שלא נמלקה נודע לה שילדה ודאי, תעשנה ודאי, שממין שהיא מביאה על לא הודע, מביאה על הודע.

משנה ד

חתיכה של חולין וחתיכה של קדש, אכל אחת מהן ואין ידוע איזו מהן אכל, פטור.

רבי עקיבא מחייב באשם תלוי.

אכל את השניה, מביא אשם ודאי.

אכל אחד את הראשונה, ובא אחר ואכל את השניה, זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי, דברי רבי עקיבא.

רבי שמעון אומר, שניהם מביאים אשם אחד.

רבי יוסי אומר, אין שנים מביאים אשם אחד.

משנה ה

חתיכה של חולין וחתיכה של חלב, אכל אחת מהן ואין ידוע איזו מהן אכל, מביא אשם תלוי.

אכל את השניה, מביא חטאת.

אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השניה, זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי [ דברי רבי עקיבא ].

רבי שמעון אומר שניהם מביאים חטאת אחת.

רבי יוסי אומר, אין שנים מביאים חטאת אחת.

משנה ו

חתיכה של חלב וחתיכה של קדש, אכל את אחת מהן ואין ידוע איזו מהן אכל, מביא אשם תלוי.

אכל את השניה, מביא חטאת ואשם ודאי.

אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השניה, זה מביא אשם תלוי, וזה מביא אשם תלוי.

רבי שמעון אומר, שניהם מביאים חטאת ואשם.

רבי יוסי אומר, אין שנים מביאים חטאת ואשם.

משנה ז

חתיכה של חלב וחתיכה של חלב קדש, אכל את אחת מהן ואין ידוע איזו מהן אכל, מביא חטאת.

רבי עקיבא אומר, מביא אשם תלוי.

אכל את השניה, מביא שתי חטאות ואשם ודאי.

אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השניה, זה מביא חטאת וזה מביא חטאת.

רבי עקיבא אומר, זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי.

רבי שמעון אומר, זה חטאת וזה חטאת, ושניהם מביאים אשם אחד.

רבי יוסי אומר, אין שנים מביאין אשם אחד.

משנה ח

חתיכה של חלב וחתיכה של חלב נותר, אכל את אחת מהן ואין ידוע את איזו מהם אכל, מביא חטאת ואשם תלוי.

אכל את השניה, מביא שלש חטאות.

אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השניה, זה מביא חטאת ואשם תלוי וזה מביא חטאת ואשם תלוי.

רבי שמעון אומר, זה חטאת וזה חטאת, ושניהם מביאים חטאת אחת.

רבי יוסי אומר, כל חטאת שהיא באה על חטא, אין שנים מביאים אותה.

משנה כריתות ה ניקוד

נוסח הרמב"ם

(א) דם שחיטה בבהמה ובחיה ובעופות בין טמאים בין טהורים דם נחירה דם עיקור דם היקז שהנפש יוצאה בו חייבין עליו דם הטחול דם הלב דם ביצים דם דגים דם חגבים דם התמצית אין חייבין עליו רבי יהודה מחייב בדם תמצית.

(ב) רבי עקיבה מחייב על ספק מעילות אשם תלוי וחכמים פוטרין מודה רבי עקיבה שאינו מביא את מעילתו עד שיתוודע לו ויביא עימה אשם ודאי אמר רבי טרפון מה לזה מביא שני אשמות אלא יביא מעילה וחומשה ויביא אשם בשתי סלעים ויאמר אם ודאי מעלתי זו מעילתי וזה אשמי ואם ספק המעות נדבה והאשם תלוי שממין שהוא מביא על הודע מביא על לא הודע (ג) אמר לו רבי עקיבה נראין דבריך במעילה מעוטה הרי שבא על ידו ספק מעילה במאה מנה לא יפה לו שיביא אשם בשתי סלעים ולא יביא ספק מעילה במאה מנה הא מודה רבי עקיבה לרבי טרפון במעילה מעוטה.

האישה שהביאה חטאת העוף ספק אם עד שלא נמלקה נודע לה שילדה ודאי תעשנה ודאי שממין שהיא מביאה על לא הודע מביאה על הודע.

חתיכה של חולין וחתיכה של קודש אכל את אחת מהן ואין ידוע איזו מהן אכל פטור רבי עקיבה מחייב באשם תלוי אכל את השניה מביא אשם ודאי אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השניה זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי דברי רבי עקיבה רבי שמעון אומר שניהם מביאין אשם אחד רבי יוסי אומר אין שנים מביאין אשם אחד.

חתיכה של חולין וחתיכה של חלב אכל את אחת מהן ואין ידוע איזו מהן אכל מביא אשם תלוי אכל את השניה מביא חטאת אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השניה זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי רבי שמעון אומר שניהם מביאין חטאת אחת רבי יוסי אומר אין שנים מביאין חטאת אחת.

חתיכה של חלב וחתיכה של קודש אכל את אחת מהן ואין ידוע איזו מהן אכל מביא אשם תלוי אכל את השניה מביא חטאת ואשם ודאי אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השניה זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי רבי שמעון אומר שניהם מביאין חטאת ואשם רבי יוסי אומר אין שנים מביאין חטאת ואשם.

חתיכה של חלב וחתיכה של חלב קודש אכל את אחת מהן ואין ידוע איזו מהן אכל מביא חטאת רבי עקיבה אומר אף אשם תלוי אכל את השניה מביא שתי חטאות ואשם ודאי אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השניה זה מביא חטאת וזה מביא חטאת רבי עקיבה אומר זה אשם תלוי וזה אשם תלוי רבי שמעון אומר זה חטאת וזה חטאת ושניהם מביאין אשם אחד רבי יוסי אומר אין שנים מביאין אשם אחד.

חתיכה של חלב וחתיכה של חלב נותר אכל את אחת מהן ואין ידוע איזו מהן אכל מביא חטאת ואשם תלוי אכל את השניה מביא שלש חטאות אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השניה זה מביא חטאת ואשם תלוי וזה מביא חטאת ואשם תלוי רבי שמעון אומר זה חטאת וזה חטאת ושניהם מביאין חטאת אחת רבי יוסי אומר כל חטאת שהיא באה על חטא אין שנים מביאין אותה.

פירושים