משנה כריתות ד

כריתות פרק ד', ב: משנה תוספתא בבלי


<< · משנה · סדר קדשים · מסכת כריתות · פרק רביעי ("ספק אכל") · >>

פרקי מסכת כריתות: א ב ג ד ה ו

משנה א · משנה ב · משנה ג ·

נוסח הרמב"ם · מנוקד · מפרשים
פרק זה במהדורה המבוארת | במהדורה המנוקדת

לצפייה בכתבי יד סרוקים של המשנה ב"אוצר כתבי יד תלמודיים" של הספרייה הלאומית לחצו כאן


משנה אעריכה

ספק אכל חלב ספק לא אכל, ואפילו אכל, ספק יש בו כשיעור, ספק שאין בו, חלב ושומן לפניו, אכל את אחד מהן ואין ידוע איזו מהן אכל, אשתו ואחותו עמו בבית, שגג באחת מהן ואין ידוע באיזו מהן שגג, שבת ויום חול ועשה מלאכה באחת מהן ואין ידוע באיזו מהן עשה, מביא אשם תלוי.

משנה בעריכה

כשם שאם אכל חלב וחלב בהעלם אחד אינו חייב אלא חטאת אחת, כך על לא הודע שלהן אינו מביא אלא אשם אחד.

אם היתה ידיעה בינתים, כשם שהוא מביא חטאת על כל אחת ואחת, כך הוא מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת.

כשם שאם אכל חלב ודם נותר ופיגול בהעלם אחד חייב על כל אחת ואחת, כך על לא הודע שלהן מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת.

חלב ונותר לפניו, אכל אחד מהם ואין ידוע איזה מהם אכל, אשתו נדה ואחותו עמו בבית, שגג באחת מהן ואין ידוע באיזו מהן שגג, שבת ויום הכפורים ועשה מלאכה בין השמשות ואין ידוע באיזה מהן עשה, רבי אליעזר מחייב חטאת, ורבי יהושע פוטר.

אמר רבי יוסי, לא נחלקו על העושה מלאכה בין השמשות שהוא פטור, שאני אומר, מקצת מלאכה עשה מהיום ומקצתה למחר, ועל מה נחלקו, על העושה בתוך היום ואין ידוע אם בשבת עשה ואם ביום הכפורים עשה, או על העושה ואין ידוע מעין איזו מלאכה עשה, רבי אליעזר מחייב חטאת, ורבי יהושע פוטר.

אמר רבי יהודה, פוטרו היה רבי יהושע אף מאשם תלוי.

משנה געריכה

רבי שמעון שזורי ורבי שמעון אומרים, לא נחלקו על דבר שהוא משום שם אחד שהוא חייב, ועל מה נחלקו, על דבר שהוא משום שני שמות, שרבי אליעזר מחייב חטאת, ורבי יהושע פוטר.

אמר רבי יהודה אפילו נתכון ללקט תאנים ולקט ענבים, ענבים ולקט תאנים, שחורות ולקט לבנות, לבנות ולקט שחורות, רבי אליעזר מחייב חטאת, ורבי יהושע פוטר.

אמר רבי יהודה, תמה אני אם יפטר בה רבי יהושע.

אם כן, למה נאמר (ויקרא ד) "אשר חטא בה", פרט למתעסק.

משנה כריתות ד ניקוד

נוסח הרמב"םעריכה

(א) ספק אכל חלב ספק לא אכל ואפילו אכל ספק יש בו כשעור וספק שאין בו ואפילו יש בו חלב ושומן לפניו אכל את אחד מהן ואין ידוע איזה מהן אכל אשתו ואחותו עימו בבית שגג באחת מהן ואין ידוע באיזו מהן שגג שבת ויום חול ועשה מלאכה באחד מהן ואין ידוע באיזה מהן עשה מביא אשם תלוי.

(ב) כשם שאם אכל חלב וחלב בעלם אחד אינו חייב אלא חטאת אחת כך על לא הודע שלהן אינו מביא אלא אשם אחד אם הייתה ידיעה בינתיים כשם שהוא מביא חטאת על כל אחד ואחד כך הוא מביא אשם תלוי על כל אחד ואחד.

כשם שאם אכל חלב ודם ונותר ופגול בעלם אחד חייב על כל אחת ואחת כך על לא הודע שלהן מביא אשם תלוי על כל אחד ואחד חלב ונותר לפניו אכל את אחד מהן ואין ידוע איזה מהן אכל אשתו נידה ואחותו עימו בבית שגג באחת מהן ואין ידוע באיזו מהן שגג שבת ויום הכיפורים ועשה מלאכה בין השמשות אין ידוע באיזה מהן עשה רבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר אמר רבי יוסי לא נחלקו על העושה מלאכה בין השמשות שהוא פטור שאני אומר מקצת מלאכה עשה מהיום ומקצתה למחר על מה נחלקו על העושה בתוך היום ואין ידוע אם בשבת עשה אם ביום הכיפורים עשה או על העושה ואין ידוע מעין איזו מלאכה עשה רבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר אמר רבי יהודה פוטרו היה רבי יהושע אף מאשם תלוי.

(ג) רבי ישמעאל שזורי ורבי שמעון אומרין לא נחלקו על דבר שהוא משם אחד שהוא חייב ועל מה נחלקו על דבר שהוא משני שמות שרבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר אמר רבי יהודה אפילו נתכוון ללקוט תאנים ולקט ענבים ענבים ולקט תאנים שחורות ולקט לבנות לבנות ולקט שחורות רבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר תמיה אני אם יפטור בה רבי יהושע אם כן למה נאמר אשר חטא בה (ויקרא ד כג) פרט למתעסק.

פירושיםעריכה