מצודות על ישעיהו כג יג

<< מצודות על ישעיהו • פרק כג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"הקימו בחוניו" - ר"ל הנה אנשי אשור הם בנוה והקימו מגדלות העיר והם החריבו ארמונותיה ושמו את העיר למפלה כאדם העושה בשלו

"אשור יסדה" - אשור שהיתה ראש הממלכה לכשדים הוא יסדה להשכין בו אנשי ספינות עושי מלאכה במים רבים והמה אנשים פחותים ונבזים

"הן ארץ כשדים" - הנה זאת העיר צור מארץ כשדים היא כי זה העם היושב בה עתה לא היה בה מאז ולא בנה אותה

מצודת ציון

"לציים" - לאנשי ציים ר"ל לבעלי ספינות כמו וצי אדיר (לקמן לג)

"בחוניו" - ענין מגדל ומבצר כמו עופל ובחן (לקמן לב)

"עוררו" - ענין חורבן והשחתה כמו ערו ערו (תהלים קלז)

"ארמנותיה" - מלשון ארמון ופלטרין