מצודות על ישעיהו כג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מארץ כתים" - שוד צור נתגלה לאנשי האניות מארץ כתים כי שמה ברחו בני צור

"כי שדד" - כי צור שודד מהיות בה בית ומהיות בא בה

"הילילו אניות תרשיש" - אנשי הספינות ההולכים על ים תרשיש להביא סחורה לצור הילילו מעתה על חורבן צור 

מצודת ציון

"הילילו" - מלשון יללה

"שודד" - נעשק

"מבית" - מהיות בית וכן מבוא ודוגמתו וימאסך ממלך (שמואל א טו)ופירוש מהיות מלך

"למו" - להם

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"סוחר צידון" - ר"ל וכן כל סוחר מסוחרי צידון

"עובר ים מלאוך" - כי כל מי שהיה עובר ים בספינות היה ממלא אותך צור בהרבה סחורות ומזה היה לסוחר צידון ריוח גדול ועתה שבת המסחר

"דומו יושבי אי" - יושבי כל אי מהאיים סביבות צור שבו דומו והתעצבו כי עיר סחורתכם נחרבה 

מצודת ציון

"דומו" - ענין שתיקה כמו וידום אהרן (ויקרא י)ור"ל התעצבו כי דרך המתעצב לשבת דומם

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותהי סחר גוים" - צור היתה סחר גוים כולה היו סוחרים עמה

"קציר יאור תבואתה" - התבואה הבאה אל צור הים מקציר יאור ר"ל הנקצרות משדות מצרים הגדל על ידי השקאת היאור והיתה רבת התבואה וטוב למאכל והוא כפל ענין במ"ש

"ובמים רבים" - בדרך מים רבים היה בא לצור זרעים ממצרים היושבת על שיחור 

מצודת ציון

"שיחור" - הוא הנילוס

"יאור" - הנילוס נקרא יאור

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"רוממתי" - חוזר על מלת ולא כאלו אמר ולא רוממתי בתולות

"כי אמר ים" - כי הים המקיף את צור אמר ומקונן בעד צור וכה יאמר אתה צור מעוז כל הערים היושבים לחוף הים יש לך לומר ולקונן הריני כאלו לא חלתי וכאלו לא ילדתי וגו' כי נשארתי שממה מבלי בנים ובנות והואיל וכן בושי צדון כי להיכן תוליך סחורתך

"בושי צידון" - כיון שחרבה מקום סחורתך בושי והכלמי 

מצודת ציון

"מעוז" - ענין חוזק

"חלתי" - כן יקראו חבלי הלידה וכן חלנו כמו ילדנו (לקמן כו)

"רוממתי" - ענינו כמו גדלתי

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כאשר שמע למצרים" - כאשר יהיה נשמע למצרים אבדן צור יחילו מפחד האויב שלא יבוא גם עליהם וימלאו רעדה כמו שחרדו אנשי צור בשמעם אשר האויב בא עליהם 

מצודת ציון

"יחילו" - מלשון חיל ורעד

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יושבי אי" - יושבי כל אי מהאיים סביבות צור עשו יללה כי מעתה לא תלכו שמה להסתחר

"עברו תרשישה" - אתם הסוחרים המסתחרים אל צור מעתה עברו לארץ תרשיש להסתחר שמה והיא גם היא יושבת בחוף הים ויש מקום להסתחר שמה בשעת הדחק

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יובילוה" - חוזר לתחילת המקרא לומר וכי חשבתם שאנשי עיר כזאת יוליך אותם רגליהם לארץ מרחק לגור שמה ר"ל לברוח מפני האויב וללכת רגלי למרחוק

"הזאת לכם" - אמר כנגד אנשי צור וכי זאת חשבתם שתהיה לכם צור שהיתה קריה עליזה מרוב העושר והכבוד מימי קדם קדמתה קדמת העיר וראשית בנינה היא מימי קדם ר"ל משנים מרובות 

מצודת ציון

"הזאת" - בה"א התימה

"עליזה" - ענין שמחה

"יבלוה" - ענין הבאה כמו יובל שי (לעיל יח)

"מרחוק" - כמו למרחוק

"לגור" - לדור

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מי יעץ זאת" - כאלו הנביא מתמה ואומר מי יעץ עצה כזאת על צור המעוטרת בעושר וכבוד אשר סוחריה המה שרים ומכובדים ר"ל על דעת מי עלה להחריב עיר כזאת 

מצודת ציון

"המעטירה" - מלשון עטרה ור"ל המפוארה

"כנעניה" - ענין תגר וסוחר כמו וחגור נתנה לכנעני (משלי לא)וכפל הדבר במ"ש

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לחלל גאון כל צבי" - למען השפיל גאון כל ארץ חמדה להבזות דעת הנכבדים כי הכל יקחו מהם מוסר ולא יוסיפו להתגאות

"ה' צבאות יעצה" - כאלו משיב לעצמו לומר ה' יעץ העצה ההיא ולא בא במקרה כי אם בהשגחה צוה להחריבה על מרבית גאותה בעשרה 

מצודת ציון

"לחלל" - מלשון חלול והשפלה

"גאון" - מלשון גאוה

"צבי" - ענין חמדה כמו נחלת צבי צבאות גוים (ירמיהו ג)

"להקל" - מלשון קלות ובזיון

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אין מזח עוד" - אין עוד לצור חוזק ואזור להיות מזורז מול האויב לעזור לעצמו וכ"ש לזולת

"עברי ארצך כיאור בת תרשיש" - את עדת תרשיש הנמצאת בצור להסתחר עברי מהר לארצך כמו היאור השוטף מהר כי פן תדבקך הרעה 

מצודת ציון

"בת תרשיש" - עדת תרשיש

"מזח" - ענין אזור וחגורה כמו ומזיח אפיקים רפה (איוב יב)ור"ל חוזק וזרוז כי החגור במתניו הוא מזורז ביותר

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ה' צוה" - לא במקרה באו אבל ה' צוה לבוא על צור עיר המסחר להשמיד כל חזקה

"הרגיז ממלכות" - העיר לב הממלכות לבוא עליה בחרדה ומהירות רב

"ידו נטה" - כאלו המקום נטה ידו על הים לעכב על עוברי הים לבלי הביא עוד סחורה לצור 

מצודת ציון

"הרגיז" - ענין תנועת החרדה והמהירות וכן ואת התרגזך אלי (לקמן לז)

"אל" - כמו על

"כנען" - ענין תגר ומסחר וכן כנען בידו מאזני מרמה (הושע יב)

"לשמד" - כמו להשמיד וכן לנפיל ירך (במדבר ה)ומשפטו להנפיל

"מעזניה" - מלשון עוז וחוזק ומשפטו מעזזיה ולהקל הקריאה החליפו אות הכפל בנו"ן וכן כי לא תמנו (איכה ג)ומשפטו תממו

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גם שם" - אבל גם שם עם כי תמצא אנשי סחורתך מ"מ לא תמצא שם הנחת רוח כי לא תמצא ידך להתעסק בסחורה כמאז

"כתים קומי עבורי" - לפי שאנשי צור ברחו לארץ כתים אמר עבורי לארץ כתים ועשו שם עמהם סחורה

"ויאמר וגו' המעשקה וגו'" - ה' אמר את עדת צידון הנעשקה משודדי צור בהיות סחורתו שמה מעתה לא תוסיפו עוד לשמוח על כי מקום סחרך היה קרוב לך 

מצודת ציון

"לעלוז" - לשמוח

"המעשקה" - השדודה

"בתולת" - לפי שלא נכבשה עדיין קראה בתולה כי לא באה ברשות אחר כבתולה שלא באה ברשות בעל וכן בתולת בת ציון (מלכים ב' יט)

"בת ציון" - עדת צידון

"כתים" - אל כתים

"ינוח" - מלשון הנחת רוח

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הקימו בחוניו" - ר"ל הנה אנשי אשור הם בנוה והקימו מגדלות העיר והם החריבו ארמונותיה ושמו את העיר למפלה כאדם העושה בשלו

"אשור יסדה" - אשור שהיתה ראש הממלכה לכשדים הוא יסדה להשכין בו אנשי ספינות עושי מלאכה במים רבים והמה אנשים פחותים ונבזים

"הן ארץ כשדים" - הנה זאת העיר צור מארץ כשדים היא כי זה העם היושב בה עתה לא היה בה מאז ולא בנה אותה 

מצודת ציון

"לציים" - לאנשי ציים ר"ל לבעלי ספינות כמו וצי אדיר (לקמן לג)

"בחוניו" - ענין מגדל ומבצר כמו עופל ובחן (לקמן לב)

"עוררו" - ענין חורבן והשחתה כמו ערו ערו (תהלים קלז)

"ארמנותיה" - מלשון ארמון ופלטרין

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הילילו אניות תרשיש" - אנשי הספינות ההולכות על ים תרשיש להביא סחורה לצור הילילו מעתה כי שודד צור שהיתה מעוז וחוזק כל הערים היושבים לחוף הים 

מצודת ציון

"שודד" - נעשק

"מעזכן" - מלשון עוז וחוזק

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יהיה לצור כשירת הזונה" - כי דרך הזונה שבאים רבים אליה ולפעמים תשכח מאהוביה ולא יוסיפו לבוא ודרכה להרים קול בשיר ערב לעורר לב הזונים וכן יקרה לצור שהיו רבים באים לה לסחורה ונשכחה במפלתה ותצטרך לעורר לב הסוחרים לבוא אליה

"כימי מלך אחד" - כימי דוד שהיה מלך מיוחד (ולפי שהיה לדוד ברית ושבועה עם חירם מלך צור והם לא שמרו את הברית והרעו לישראל ולזה נגזר עליהם שבעים שנה שממון מול שנות דוד להכיר שמהאל נעשה ולא במקרה)

"ונשכחת צור" - ר"ל לא ילכו עוד אליה לסחורה 

מצודת ציון

"מקץ" - מסוף

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קחי כנור" - לפי שהמשילה לזונה אמר לשון הנופל בזונה נשכחה שלוקחת כנור בידה ומסבבת העיר ומנגנת בטוב ובנעימות בשיר ערב למען תהיה זכורה למאהבים ור"ל ראוי לעורר לב הסוחרים לבוא אליך כמאז

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וזנתה וגו'" - ר"ל היא תספיק סחורה לכל העמים

"ושבה וגו'" - תקח אתנן כבראשונה ולפי שהמשילה לזונה אמר לשון אתנן ור"ל תקנה סחורה מן המביאים

"יפקוד ה'" - יעלה זכרונה לפני המקום 

מצודת ציון

"יפקוד" - ענין זכרון והשגחה

"לאתננה" - כן יקרא מתן הזונה כמו לא תביא אתנן זונה (דברים כג)

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לאכול לשבעה" - להיות להם למאכל עד כדי שביעה ולכסות חזק וחשוב

"ולא יחסן" - כפל הדבר במ"ש

"כי ליושבים וגו' סחרה" - ריוח סחרה תקדיש לכהנים היושבים לפני ה' בבית המקדש

"לא יאצר" - לא יונח הריוח בבית האוצר

"קדש לה'" - מאשר תרויח תקדיש ממנו לשם ה'

"סחרה ואתננה" - הוא כפל ענין במ"ש 

מצודת ציון

"יחסן" - ענינו כמו אוצר וכן חוסן ויקר יקחו (יחזקאל כב)

"ולמכסה" - ולכסות

"עתיק" - ענינו חוזק וחשוב וכן הון עתק (משלי ח)