מצודות על ישעיהו כג יח

<< מצודות על ישעיהו • פרק כג
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"לאכול לשבעה" - להיות להם למאכל עד כדי שביעה ולכסות חזק וחשוב

"ולא יחסן" - כפל הדבר במ"ש

"כי ליושבים וגו' סחרה" - ריוח סחרה תקדיש לכהנים היושבים לפני ה' בבית המקדש

"לא יאצר" - לא יונח הריוח בבית האוצר

"קדש לה'" - מאשר תרויח תקדיש ממנו לשם ה'

"סחרה ואתננה" - הוא כפל ענין במ"ש

מצודת ציון

"יחסן" - ענינו כמו אוצר וכן חוסן ויקר יקחו (יחזקאל כב)

"ולמכסה" - ולכסות

"עתיק" - ענינו חוזק וחשוב וכן הון עתק (משלי ח)