ירושלמי עין משפט ונר מצוה/סוכה/פרק א

דף א עמוד א

עריכה


1 א_א מיי' פ"ד מהל' שופר הלכה א', טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ג סעיף א':

2 א_ב מיי' פ"ד מהל' שופר הלכה א', טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ג סעיף ח':

3 א_ג מיי' פ"ד מהל' שופר הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' תר"ל סעיף ב':

4 א_ד מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה י"ט, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"א סעיף א':

5 א_ה מיי' פ"ד מהל' בית הבחירה הלכה ח':

6 א_ו מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה כ"ג, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ג סעיף י"ד:

7 א_ז מיי' פ"ד מהל' שופר הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' תר"ל סעיף ב':

8 א_ח מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ג סעיף כ"ו:

9 א_ט מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף י"ג:

10 א_י מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה ט"ו, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ג סעיף כ"ו:


דף א עמוד ב

עריכה


11 א_יא מיי' פ"ד מהל' שופר הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ב סעיף ב':

12 א_יב מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה ל"ה:

13 א_יג מיי' פ"ד מהל' שופר הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ג סעיף ו':


דף ב עמוד א

עריכה


14 א_יד מיי' פ"ד מהל' שופר הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ג סעיף ו':

15 א_טו מיי' פ"ד מהל' שופר הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תר"ל סעיף ט':

16 א_טז מיי' פט"ו מהל' שבת הלכה ט"ו, טור ושו"ע או"ח סי' שנ"ה סעיף א':


דף ב עמוד ב

עריכה


17 א_יז מיי' פ"ד מהל' שופר הלכה י"ג, מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה י"ח, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ג סעיף ב', טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ג סעיף ט':

18 א_יח מיי' פ"ד מהל' שופר הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ג סעיף ד':


דף ג עמוד א

עריכה


דף ג עמוד ב

עריכה


19 א_יט מיי' פ"ד מהל' שופר הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' תר"ל סעיף ב':

20 א_כ מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה ט"ז, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ב סעיף י':


דף ד עמוד א

עריכה


21 א_כא מיי' פ"ז מהל' כלאים הלכה ט"ו, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ו סעיף מ"ה:

22 א_כב מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה ט"ז, מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה י"ז, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ב סעיף ח', טור ושו"ע או"ח סי' שס"ב סעיף ט':

23 א_כג מיי' פ"ד מהל' שופר הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' תרל"א סעיף ז':

24 א_כד מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה י"ט, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"א סעיף א':


דף ד עמוד ב

עריכה


25 א_כה מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ו סעיף א':

26 א_כו טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ו סעיף א':

27 א_כז מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ה:

28 א_כח מיי' פ"ו מהל' שופר הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ג סעיף ב':

29 א_כט מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ו סעיף א':

30 א_ל מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה כ"ב, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ח סעיף א':


דף ה עמוד א

עריכה


31 א_לא מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה י"ז, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף י"ט:

32 א_לב מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה כ"ג, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ז סעיף ג':

33 א_לג מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה כ"ד, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ז סעיף ג':


דף ה עמוד ב

עריכה


34 א_לד מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה י"ז, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ז סעיף ד', טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף י"ט:

35 א_לה מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף י"ג:

36 א_לו מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ו סעיף ב':

37 א_לז מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה א', מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף א', טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף ב':

38 א_לח מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ו סעיף ב':

39 א_לט מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף ג':

40 א_מ מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף ד':

41 א_מא מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף ה':


דף ו עמוד א

עריכה


42 א_מב מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף ט"ו:

43 א_מג מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף י"ז:

44 א_מד מיי' פ"ד מהל' שופר הלכה ט"ז, טור ושו"ע או"ח סי' תר"ל סעיף א':

45 א_מה מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף ט"ו:

46 א_מו מיי' פ"ה מהל' טומאת אוכלין הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף י':

47 א_מז מיי' פ"ג מהל' טומאת אוכלין הלכה ג', מיי' פי"ד מהל' טומאת אוכלין הלכה י"ז:

48 א_מח מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף י"ח:


דף ו עמוד ב

עריכה


49 א_מט מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף י"ח:

50 א_נ מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' תרל"א סעיף ט':


דף ז עמוד א

עריכה


51 א_נא מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה ט"ז, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"א סעיף ח':

52 א_נב מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ה:

53 א_נג מיי' פ"ד מהל' שופר הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תר"ל סעיף ט':


דף ז עמוד ב

עריכה


54 א_נד מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ב סעיף א':

55 א_נה מיי' פ"ד מהל' שופר הלכה ד', מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה כ', טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ב סעיף ב':

56 א_נו טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ב סעיף ב':


דף ח עמוד א

עריכה


57 א_נז מיי' פ"ד מהל' שופר הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' תרל"א סעיף י':

58 א_נח מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף ו':

59 א_נט מיי' פ"ד מהל' שופר הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' תרל"א סעיף י':

60 א_ס מיי' פכ"ה מהל' כלים הלכה י"ג, מיי' פכ"ה מהל' כלים הלכה י"ד:


הדרן עלך סוכה