ויקיטקסט:ציטוט השבוע/2018

ציטוט השבוע
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
שבוע 1 בשנת 2018
Cquote2.svg

דַּיֵּךְ כִּי מַלְכֵּךְ יָגֵן בַּעֲדֵךְ, וּבְאֶרֶץ חָשְׁכֵּךְ יָכִין צַעֲדֵךְ, שׁוֹפָר אֶל חִכֵּךְ כִּי בָא מוֹעֲדֵךְ, דַּבְּרִי עַל לִבֵּךְ נַחֲמִי נַחֲמִי:

Cquote1.svg
יונה מה תהגי (רבי יהודה הלוי)
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 2 בשנת 2018
Cquote2.svg שלשה כחות מתאבקים כעת במחננו. המלחמה ניכרת היא ביותר בארץ ישראל, אבל פעולתם היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל, ושרשיהם מחופשים מצד ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם. אומללים נהיה אם נניח לשלשת הכחות הללו, - שהם מוכרחים להאחד אצלנו, לסייע כ"א מהם את חבירו ולשכללו, ולבצר כל אחד מהם את הקיצוניות שחבירו יוכל להביא בצורה מקולקלת, כשלא יסוייג דרכו בפיזורם, במרידתם זה על זה, ובהחלקם כל אחד למחנה מיוחדת, העומדת כצר למחנה השניה. הקודש, האומה, האנושיות -- אלה הם שלשת התביעות העקריות, שהחיים כולם, שלנו ושל כל אדם, של איזה צורה שהיא, מורכבים הם מהם. Cquote1.svg
(ר' אברהם יצחק הכהן קוק, שמונה קבצים)
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 3 בשנת 2018
Cquote2.svg כל מה שקשה יותר לסבול את אויר חוץ לארץ, כל מה שמרגישים יותר את רוח הטומאה של אדמה טמאה, זהו סמן לקליטה יותר פנימית של קדושת ארץ ישראל, לחסד עליון, אשר לא יעזב ממנו מי שזכה להסתופף בצלצח של ארץ חיים, גם בהתרחקו ונודו, גם בגלותו וארץ נדידתו. Cquote1.svg
(ר' אברהם יצחק הכהן קוק, אורות ארץ ישראל)
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 4 בשנת 2018
Cquote2.svg 9. תשלומי ארנונה. אזרח ותיק זכאי להנחה בתשלומי ארנונה החלים על הדירה המשמשת למגוריו; עלה שטח דירת המגורים על 100 מ״ר, תינתן ההנחה רק לגבי 100 מ״ר...

10. תחבורה ציבורית. אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 50% מדמי הנסיעה בתחבורה הציבורית...

11. דמי כניסה לגנים ולאתרים. אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 50% מדמי כניסה לגנים ולאתרים.

12. דמי כניסה למופעים. אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 50% מדמי כניסה למופעים או לסוגי מופעים...

13. רכישת תרופות. אזרח ותיק... זכאי להנחה בשיעור של 75% מהמחיר שנקבע לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994, בעד תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות...

13ב. מתן שירות ציבורי בלא המתנה בתור לאזרח ותיק שגילו מעל 80 שנים. ניתן שירות ציבורי לפי תור, יספק נותן השירות הציבורי את השירות כאמור בלא המתנה בתור, לאזרח ותיק שגילו מעל 80 שנים, על פי בקשתו, ורשאי נותן השירות הציבורי לדרוש מן האזרח הוותיק הצגת תעודה להוכחת גילו...

Cquote1.svg
חוק האזרחים הותיקים
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 5 בשנת 2018
Cquote2.svg עבד אל–ג'אני (1992-1946) -- נרצח בידי מחבל בנסותו להגן על הילדה אילנית אוחנה בפיגוע רצחני ביפו... בראותו מחבל מסתער על קבוצת תלמידים ליד המוסך שבו עבד, יצא להגן עליהם בגופו ונרצח יחד עם אילנית אוחנה. שם הרחוב ניתן במעמד ראש העיר דאז, שלמה להט, שאמר כי "עבד אל כרים... נפל מיד מרצחים בהגנה על דו-קיום יהודי ערבי". Cquote1.svg
מדריך רחובות תל-אביב, אות ע'
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 6 בשנת 2018
Cquote2.svg מכתבו קבלתי זה ימים או עשור עם השאלה אשר שאל, והאמת אגיד כי גמרתי שלא להשיב לשואל מקהילתם אחרי שהקול כפעמון נשמע ממחלוקת המתגבר שם בין בני מתא ובין הרב, ואמרתי אולי כבר נשאלה שאלה זו מאת הרב ובאו להמרות נגד הרב אם אורה בענין אחר, ואני את הרב אינני רב, והוא אתרא דרב, כאשר כבר סירבתי מלהשיב בעסק המס ואמרתי אתרא דרב הוא. ולכן הנחתי מכתבו דמעלתו באיזה ספר ויצא הדבר מלבי. ואתמול בעת תפלת ערבית היו פה איזה בחורים גם מקהילתו, וכמסיח לפי תומם סיפרו שמעלתו הוא מאנשי בריתו של הרב ומאוהביו, ונזכרתי וחפשתי מכתבו ומצאתי והנני משיב על דבריו: Cquote1.svg
שו"ת נודע ביהודה מ"ת יו"ד קס"ט
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 7 בשנת 2018
Cquote2.svg סעיף 1. כל אדם כשר לזכויות ולחובות, מגמר לידתו ועד מותו.

סעיף 2. כל אדם כשר לפעולות משפטיות, זולת אם נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין של בית משפט.

Cquote1.svg
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ״ב–1962
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 8 בשנת 2018
Cquote2.svg בההיא שעתא דנחית משה וקביל אורייתא בלחודוי, כללא דכל ישראל, ואיהו קביל אורייתא בעלמא, ואפילו מגלת אסתר, דכתיב (אסתר ט, כז) וקבל היהודים, וקבלו היהודים מבעי ליה, מאי וקבל, אלא דא משה דאיהו היהודים, כללא דיהודאי. Cquote1.svg
זהר חלק ב קצא ב
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 9 בשנת 2018
Cquote2.svg וידוע שסוד אלף היינו פלא, סוד כתר עליון. וחק"ל הוא מלכות, סוד 'חקל תפוחין', שבשבת נקשרה הכל מן כתר עליון עד מלכות. וזהו סוד סיום מסכת שבת (משנה, שבת כד, ה) "ומדבריהם למדנו שפוקקין ומודדין וקושרין בשבת", כשתחשוב ג' תיבות אלו -- פוקקין ומודדין וקושרין, תמצא מכוון מנין אלף חק"ל 1,138. דוק ותשכח שהוא ענין נפלא. Cquote1.svg
מעשה רוקח, סוף פירושו על מסכת שבת
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 10 בשנת 2018
Cquote2.svg לכבוד הסתדרות אגודת ישראל העולמית...

הנהלת הסוכנות שמעה מפי היו"ר שלה על מבוקשכם בדבר הבטחת ענייני האישות, השבת, החינוך והכשרות במדינה היהודית לכשתקום בימינו.
כפי שמסר לכם היו"ר של ההנהלה, אין הנהלת הסוכנות או שום גוף אחר בארץ מוסמכים לקבוע מראש את חוקת המדינה היהודית לכשתיווסד. הקמת המדינה זקוקה לאישור האו"ם, וזה לא ייתכן אם לא יובטח חופש המצפון במדינה לכל אזרחיה ולא יהיה ברור שאין הכוונה להקמת מדינה תיאוקרטית. במדינה היהודית יהיו גם אזרחים לא יהודים - נוצרים ומוסלמים, וברור שמן ההכרח יהיה להבטיח למפרע שוויון-זכויות מלא לכל האזרחים והעדר כפיה או אפליה בענייני דת או בעניינים אחרים...

Cquote1.svg
מכתב הסטטוס קוו מאת דוד בן גוריון אל אגודת ישראל
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 11 בשנת 2018
Cquote2.svg וידעתי שאין אני כדאי לחלוק על הראשונים, וכ"ש להקל. על הרשב"א ז"ל אני סומך שהוא רב בקי ומובהק וגדול בדורו. הנל"ד כתבתי. Cquote1.svg
שו"ת רדב"ז/תמד
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 12 בשנת 2018
Cquote2.svg

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם שֶׁלֹּא חִסַּר בְּעוֹלָמוֹ כְּלוּם וּבָרָא בוֹ בְּרִיּוֹת טוֹבוֹת וְאִילָנוֹת טוֹבוֹת לֵיהָנוֹת בָּהֶם בְּנֵי אָדָם:

Cquote1.svg
ברכת האילנות
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 13 בשנת 2018
Cquote2.svg ...ולכן בסתרי תורתנו הוכחתי מדוע רוב התרנגולים שחורות, והלבנות אינן מולידות כ״כ ביצים כמו השחורות, מדוע האווזות רובן לבנות, ואם אינן ככה אינן מובחרות, מדוע כל החמורים כרסן לבן ורובם פניהם סמוך לפיהם הוא לבן וגבם שחור, ודברים רבים כאלה, סוף דבר לא היה דבר בסתרי התורה שלא מצאתי ראיתי אותו מסכים מאד אל השכל ואל הפילוסופיאה האמתית... Cquote1.svg
ספר אמונת חכמים לר׳ אביעד שר שלום באזילה
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 14 בשנת 2018
Cquote2.svg מערכת החינוך והתרבות בנויה כדי לגדל דור שיהיה דבק בזהותו, בתרבותו, בהשתייכותו ובאחדות הלאומית שלו. Cquote1.svg
חוקת סוריה (2012), סעיף 28
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 15 בשנת 2018
Cquote2.svg אחד עשר יום שבין נדה לנדה, הלכה למשה מסיני. פרוש, כי ההלכה המסורה למשה מסיני כן היא, בתחלת ראייתה כל אשה נדה דינה להיות סופרת כל ימיה מתחלת ראייתה דם שבעת ימי נדה. ואחר אלו שבעת ימי נדה, אחד עשר ימים ונקראים ימי זיבה. ואחר אלו אחד עשר יום שהן ימי זיבה, חוזרת לשבעת ימי נדה. ואחריהן אחד עשר ימי זיבה וחוזרת חלילה. וכן ראוי להיות סופרת כענין הזה כל ימיה. Cquote1.svg
מדרש תנחומא פר' מצורע אות ח'.

וסעד לשיטת הרמב"ם - כך מובא בערוך השלחן

עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 16 בשנת 2018
Cquote2.svg

שִׂימִי יָדֵךְ בְּיָדִי,
אֲנִי שֶׁלָּךְ וְאַתְּ שֶׁלִּי.
הֵי הֵי גַּלִּיָּה
בַּת הָרִים יְפֵהפִיָּה.
הֵי הֵי גַּלִּיָּה
בַּת הָרִים יְפֵהפִיָּה.

Cquote1.svg
זמר עברי מוקדם
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 17 בשנת 2018
Cquote2.svg ולמה אני אומר במקדש וירושלים קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא ובקדושת שאר א"י לענין שביעית ומעשרות וכיוצא בהן לא קדשה לעתיד לבוא? לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה, והרי הוא אומר "והשמותי את מקדשיכם", ואמרו חכמים "אע"פ ששמומין בקדושתן הן עומדים". אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו אלא מפני שהוא כבוש רבים, וכיון שנלקחה הארץ מידיהם -- בטל הכבוש, ונפטרה מן התורה ממעשרות ומשביעית שהרי אינה מן ארץ ישראל... Cquote1.svg
רמב"ם סוף פ"ו מהל' בית הבחירה. עיי"ש.
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 18 בשנת 2018
Cquote2.svg ר' יהודה אומר משמו: החמרין רובן רשעים, והספנים רובן חסידים. טוב שברופאים לגיהנם, והכשר שבטבחים שותפו של עמלק.

רובן של ממזירים פקחין. רובן של עבדים נאים. רובן של בני אבות ביישנים. רובן של בנים דומין לאחי האם.

Cquote1.svg
מסכת סופרים פ"טו
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 19 בשנת 2018
Cquote2.svg "לא לעלם כמוני, להתחקות אחרי שרשי האמונות, להבחין ולהבדיל ביניהן. תורתנו מורשה לנו מאלף דור. אבותי הישרים והתמימים, למדוני ויתמכו לבבי, בלמודיה וסופריה. את דרכי אבותי ובני עמי ראיתי והנה המה טובים וישרים מלאי אהבת חסד ויושר משפט, על כן יקרה וקדושה לי אמונתי ובכל לב אצור פקודיה. אך אם גם דת אחרת לנו הננו מצווים ועומדים לאהוב את כל בני האדם, מאין פנות אל אמונתם כי אם אל מעשיהם הטובים. לאל דעות נתכנו האמונות ובן אדם ישפוט את המעשה. כן ‫למדוני אבותי הישרים". Cquote1.svg
בוסתנאי פרק יא
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 20 בשנת 2018
Cquote2.svg ולזה תמצא ביחוס סוף מגילת רות בעז עובד ישי דוד, כשתחשוב ארבעתן עם הכולל עולה במכוון כמנין מלכות. Cquote1.svg
ספר מעשה רוקח
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 21 בשנת 2018
Cquote2.svg Cquote1.svg
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 22 בשנת 2018
Cquote2.svg דבר אחר: אם הבנים שמחה – אלו בני ציון שהם שמחים באמם ואמם שמחה בהם, משל למה הדבר דומה? למלך שנשא אשה ויולדת לו בן ראשון ונתנו להגמון אחד שיגדלנו, ילדה לו בן שני ונתנו לאיפרכוס שיגדלנו, ילדה לו שלישי ונתנו לשלטון אחד שיגדלנו, ציון שעמדה מלדת התחילה מצטערת על בניה ואומרת למלך היכן הם בני, מיד הקב"ה תוקע בשופר גדול ומעלן לירושלים שנאמר: כל יושבי תבל ושוכני ארץ כנשוא נס הרים תראו וכתקוע שופר תשמעו, ואומר: והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול וכו' ואז ציון שמחה בבניה ובניה באמם שנאמר ובני ציון גילו ושמחו בה' אלהיכם. Cquote1.svg
מדרש הלל/א
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 23 בשנת 2018
Cquote2.svg 16. רישום כינוי מקור ישראלי בפנקס הבין־לאומי
(א) לפי בקשת בעל זכות רשום בישראל, יגיש הרשם למשרד הבין־לאומי בקשה לרשום בפנקס הבין־לאומי כינוי מקור ישראלי ואת בעל הזכות בו.
(ב) בעל זכות המגיש בקשה כאמור בסעיף קטן (א) ישלם למשרד הבין־לאומי את הסכום הדרוש לרישום כפי שקבע המשרד הבין־לאומי, בהתאם להוראות הסדר ליסבון, ויצרף לבקשתו אישור על תשלום כאמור; הסכום המעודכן כאמור יתפרסם באתר האינטרנט של הרשות.
Cquote1.svg
חוק הגנת כינויי מקור וציונים גיאוגרפיים
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 24 בשנת 2018
Cquote2.svg והרוצה ללמוד את סגנון המשל מספר עץ חיים להקל עליו, העצה היעוצה לפניו – שילמוד מתחלה רק את המקומות שנרשם עליהם מהדורא תנינא לבד (או בראשי תיבות: מ"ת), וידלג הכל מה שלא נרשם עליו מ"ת. וכן יתנהג בכל הספר, ואחר כך, ישוב ללומדו יתר הדברים. Cquote1.svg
כללי התחלת החכמה/פרק ח
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 25 בשנת 2018
Cquote2.svg Cquote1.svg
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 26 בשנת 2018
Cquote2.svg ר"ג אומר כל שיש בידו אומנות, למה הוא דומה? לכרם שמוקף גדר ולחריץ שהוא מוקף סייג...

ר' יוסי אומר משם ר"ג כל שבידו אומנות למה הוא דומה? לאשה שיש לה בעל, בין שהיא מתקשטת ובין שאינה מתקשטת - אין הכל מסתכלין בה...
ר' יוסי בר"א אומר משום ר"ג: כל שבידו אומנות, למה הוא דומה? לכרם גדור, שאין בהמה וחיה נכנסין לתוכו, ואין עוברין ושבין נכנסין לתוכו, ואין רואין את מה שבתוכו...

Cquote1.svg
תוספתא קידושין פ"א
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 27 בשנת 2018
Cquote2.svg [מדרש] רבה או רבות -- כן קורין המדרש על התורה ועל ה' מגילות. והטעם, שחיברו ר' הושעיא רבה, וי"א רבה בר נחמני. ורבינו הרקח בריש ספרו כתב שהמדרש מתחיל בפסוק "ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים" ותיבות "ואהיה שעשועים" גימטריא רבי הושעיא רבה (ונראה שהוא עם י"ב אותיות רבי הושעיה רבה). ושוב מצאתי שכתבו כי ואהיה שעשועים גימטריא זה רבי הושעיא רבה. והוא אגדת ארץ ישראל. Cquote1.svg
החיד"א בשם הגדולים ח"ב מערכת ר'
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 28 בשנת 2018
Cquote2.svg שאלה קכב:

שאלת מפני מה תקנו חכמים ז"ל למי שמזכיר שם אביו או רבו תוך י"ב חדש לומר "הריני כפרת משכבו"? ושאלת על רבו, אע"פ שלא נזכר כן בגמרא, לפי שכך ראית בכתבי שכשאני מזכיר מורי אני אומר "הריני כפרת משכבו"...

Cquote1.svg
שו"ת רשב"ץ (תשב"ץ)/חלק א/קכב
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 29 בשנת 2018
Cquote2.svg
2. הקמת בית יד לבנים מקומי והפעילויות בו
במסגרת סמכויותיה, רשאית רשות מקומית להקים בתחומה בית יד לבנים (להלן – בית יד לבנים מקומי), שיתקיימו בו פעילויות אלה:
(1)
הנצחת חללי מערכות ישראל, שימור ותיעוד זכרם;
(2)
חינוך לערכי מורשת קרב, גבורה והתנדבות בקרב בני הנוער והקהילה;
(3)
פעילות תרבותית הולמת.
Cquote1.svg
חוק בתי יד לבנים, התשס״ז–2007
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 30 בשנת 2018
Cquote2.svg אמנם ידיעתם במופת אינו הכרחית לישראל מצד שהוא ישראלי, כמו הצורף כסף, איננו מחויב אליו מצד שהוא צורף כסף שידע הנושא, ר"ל שאיננו הכרחי אליו ידיעת איך יתהוה הכסף בבטן הארץ או איזה מהיסודות גובר עליו, והידיעה בזה לא תורה בקיאותו במלאכת הצריפה. אבל ראוי לו מצד מה שהוא צורף הוא, שיקח זה המחצב הידוע, ויעשה עליו צורה במלאכתו, הצורה היותר שלימה באופן היותר שלם ולא זולת. כן האיש הישראלי באמונה לבד ישיג שלימותו, עם היות שאפשר שתתבאר במופת, (למה) יקרא ישראלי. אמנם כשידע האמונה במופת, אז מורה על היותו איש משכיל וחכם מצד שהוא אדם, לא מצד שהוא ישראל. Cquote1.svg
חסד לאברהם/הקדמה
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 31 בשנת 2018
Cquote2.svg
גוף ציבורי יאפשר לכל אדם לפנות אליו באמצעי קשר דיגיטלי, אלא אם כן נקבע אחרת לפי כל דין או שהגוף הציבורי החליט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי הפנייה לגבי עניין מסוים תהיה בדרך מסוימת אחרת; [...] על אף האמור, בעניין שגוף ציבורי מאפשר לגביו פנייה באמצעות פקסימיליה הוא אינו רשאי להחליט שהפנייה אליו תהיה בדרך מסוימת אחרת כאמור.
Cquote1.svg
חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, התשע״ח–2018
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 32 בשנת 2018
Cquote2.svg
82. שפות רשמיות [תיקון: 1939, תש״ח]
כל הפקודות, המודעות הרשמיות והטפסים הרשמיים של הממשלה וכל המודעות הרשמיות של רשויות מקומיות ועיריות בתחומים שייקבעו עפ״י צו מאת הממשלה יפורסמו [במקור: באנגלית ו]בערבית ובעברית. בהתחשב עם כל תקנות שתתקין הממשלה אפשר להשתמש בשלש השפות במשרדי הממשלה ובבתי המשפט.
החובה לפרסם פקודות, מודעות רשמיות וטפסים רשמיים בשפה האנגלית, בטלה מכוח סעיף 15(ג) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948.
Cquote1.svg
דברי המלך במועצה על ארץ־ישראל, 1922 עד 1947
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 33 בשנת 2018
Cquote2.svg Cquote1.svg
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 34 בשנת 2018
Cquote2.svg אחד מהשותפין בחצר שבקש להעמיד בה בהמה או ריחים (או) לגדל בו תרנגולים -- חבירו מעכב עליו. וכן שאר דברים שאין דרך בני המקום לעשותם בחצרותיהם -- בכולם השותפין מעכבין זה על זה. חוץ מהכביסה, לפי שאין דרך בנות ישראל להתבזות על גב הנהר: Cquote1.svg
שולחן ערוך חושן משפט קסא ס"ה
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 35 בשנת 2018
Cquote2.svg
מטרות החינוך הממלכתי הן:
(1)
לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל, המכבד את הוריו ואת משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו;
(2)
להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים;
(3)
ללמד את תולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל;
(4)
ללמד את תורת ישראל, תולדות העם היהודי, מורשת ישראל והמסורת היהודית, להנחיל את תודעת זכר השואה והגבורה, ולחנך לכבדם;
(5)
לפתח את אישיות הילד והילדה, את יצירתיותם ואת כשרונותיהם השונים, להרחיב את אופקיהם התרבותיים ולחשפם לחוויות אמנותיות, והכל למיצוי מלוא יכולתם כבני אדם החיים חיים של איכות ושל משמעות;
...
Cquote1.svg
חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 36 בשנת 2018
Cquote2.svg
מטרות החינוך הממלכתי הן:
(1)
לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל, המכבד את הוריו ואת משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו;
(2)
להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים;
(3)
ללמד את תולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל;
(4)
ללמד את תורת ישראל, תולדות העם היהודי, מורשת ישראל והמסורת היהודית, להנחיל את תודעת זכר השואה והגבורה, ולחנך לכבדם;
(5)
לפתח את אישיות הילד והילדה, את יצירתיותם ואת כשרונותיהם השונים, להרחיב את אופקיהם התרבותיים ולחשפם לחוויות אמנותיות, והכל למיצוי מלוא יכולתם כבני אדם החיים חיים של איכות ושל משמעות;
...
Cquote1.svg
חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 37 בשנת 2018
Cquote2.svg עבר על עשה ושב, אינו זז משם עד שמוחלין לו שנאמר (ירמיהו ג, יד) שובו בנים שובבים. עבר על לא תעשה ועשה תשובה, תשובה תולה ויוה"כ מכפר שנאמר (ויקרא טז, ל) כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאתיכם. עבר על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה, תשובה ויוה"כ תולין ויסורין ממרקין שנאמר (תהלים פט, לג) ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם. Cquote1.svg
יומא פו א
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 38 בשנת 2018
Cquote2.svg

אֲדוֹן צְבָאוֹת
בְּרוֹב פְּלָאוֹת
חִבֵּר כָּל אָהֳלוֹ
בִּנְתִיבוֹת לֵב לִבְלֵב
הַצּוּר תָּמִים פָּעֳלוֹ

Cquote1.svg
– קטע מתוך השיר "יה אלי וגואלי"
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 39 בשנת 2018
Cquote2.svg רַב הַמְנוּנָא סָבָא אֲמַר הָכֵי, אִלֵּין אִינוּן יָמִים דְּאִקְּרוּן טוֹבִים. וְאִינוּן תְּפִילִּין דְּרֵישָׁא, דְּאִינוּן תְּפִילִּין דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא מַנַּח לוֹן, וְעַל דָּא אִקְּרוּן טוֹבִים, בְּגִין דְּאִינוּן נַהֲרִין בְּרֵישָׁא דְּקוּדְשָׁא עִילָּאָה.

וּבְכָל אֲתַר, יָמִים טוֹבִים אִינוּן תְּפִילִּין דְּרֵישָׁא, דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא מַנַּח לוֹן. חוֹלוֹ שֶׁל מוֹעֵד, דְּלָא אִקְרֵי יוֹם טוֹב, אִלֵּין תְּפִילִּין דִּדְרוֹעָא, דְּהָא לֵית לָהּ לְסִיהֲרָא מִגַּרְמָהּ כְּלוּם, אֶלָּא מִנְּהִירוּ דְּיוֹם טוֹב.

תְּפִילִּין דִּדְרוֹעָא דְּאִיהִי תְּפִלָּה שֶׁל יָד, לָא נְהִירָא אֶלָּא מִגּוֹ נְהִירוּ דִּתְפִילִּין שֶׁל רֹאשׁ. תְּפִלָּה דְּרֵישָׁא, יָמִים טוֹבִים. תְּפִלָּה דִדְרוֹעָא, חוּלוֹ שֶׁל מוֹעֵד. וְשַׁפִּיר קָאֲמַר, וְהָכֵי הוּא.

Cquote1.svg
זהר חדש עט ב
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 40 בשנת 2018
Cquote2.svg רַב הַמְנוּנָא סָבָא אֲמַר הָכֵי, אִלֵּין אִינוּן יָמִים דְּאִקְּרוּן טוֹבִים. וְאִינוּן תְּפִילִּין דְּרֵישָׁא, דְּאִינוּן תְּפִילִּין דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא מַנַּח לוֹן, וְעַל דָּא אִקְּרוּן טוֹבִים, בְּגִין דְּאִינוּן נַהֲרִין בְּרֵישָׁא דְּקוּדְשָׁא עִילָּאָה.

וּבְכָל אֲתַר, יָמִים טוֹבִים אִינוּן תְּפִילִּין דְּרֵישָׁא, דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא מַנַּח לוֹן. חוֹלוֹ שֶׁל מוֹעֵד, דְּלָא אִקְרֵי יוֹם טוֹב, אִלֵּין תְּפִילִּין דִּדְרוֹעָא, דְּהָא לֵית לָהּ לְסִיהֲרָא מִגַּרְמָהּ כְּלוּם, אֶלָּא מִנְּהִירוּ דְּיוֹם טוֹב.

תְּפִילִּין דִּדְרוֹעָא דְּאִיהִי תְּפִלָּה שֶׁל יָד, לָא נְהִירָא אֶלָּא מִגּוֹ נְהִירוּ דִּתְפִילִּין שֶׁל רֹאשׁ. תְּפִלָּה דְּרֵישָׁא, יָמִים טוֹבִים. תְּפִלָּה דִדְרוֹעָא, חוּלוֹ שֶׁל מוֹעֵד. וְשַׁפִּיר קָאֲמַר, וְהָכֵי הוּא.

Cquote1.svg
זהר חדש עט ב
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 41 בשנת 2018
Cquote2.svg תלחש לי סוד ההויה כולה,

חיים לי יש קח נא קח,
אם יש לך לב ובלב דם
שרעל יאוש לא זהמהו.


ואם ליבתך ערלה - תלחש לי ההויה -
ויופיי לא יקסימך,
סורה מני סורה, הריני לך אסורה.

Cquote1.svg
לחשי ההויה מאת אברהם יצחק הכהן קוק
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 42 בשנת 2018
Cquote2.svg קֹרֵא דָגַר וְלֹא יָלָד, עֹשֶׂה עֹשֶׁר וְלֹא בְמִשְׁפָּט, בַּחֲצִי יָמָיו יַעַזְבֶנּוּ, וּבְאַחֲרִיתוֹ יִהְיֶה נָבָל. Cquote1.svg
ירמיהו יז יא
Cquote2.svg
מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת (להלן – הזוכה) שבאו לו מאדם אחר (להלן – המזכה), חייב להשיב למזכה את הזכיה, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – לשלם לו את שוויה.
בית המשפט רשאי לפטור את הזוכה מחובת ההשבה לפי סעיף 1, כולה או מקצתה, אם ראה שהזכיה לא היתה כרוכה בחסרון המזכה או שראה נסיבות אחרות העושות את ההשבה בלתי צודקת.
Cquote1.svg
חוק עשיית עושר ולא במשפט
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 43 בשנת 2018
Cquote2.svg
3. הקדמת הזמן בישראל
בכל שנה, בתקופה שמיום שישי שלפני יום ראשון האחרון בחודש מרס בשעה 02:00, עד יום ראשון האחרון בחודש אוקטובר בשעה 02:00, יוקדם הזמן בישראל בשעה אחת נוספת, כך שיקדים את זמן יקום מתואם בשלוש שעות.
Cquote1.svg
חוק קביעת הזמן, התשנ״ב–1992
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 44 בשנת 2018
Cquote2.svg מצות עשה רמ"ז -- היא שצונו להציל הנרדף אפילו בנפשו של רודף, כלומר שאנו מצווים להרוג הרודף אם לא נוכל להציל הנרדף אלא בנפש הרודף. והוא אמרו יתעלה "וקצותה את כפה". Cquote1.svg
ספר המצוות עשה רמז
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 45 בשנת 2018
Cquote2.svg
כ״ט בחשוון – חג הסיגד
(א)
הכנסת מכריזה בזה על יום כ״ט בחשוון כעל חג הסיגד, שיוחג מדי שנה בשנה כחג המדינה וייקרא בשם ”חג הסיגד“; חל כ״ט בחשוון בשבת, יוחג חג הסיגד ביום חמישי שלפניו.
(ב)
חג הסיגד הוא יום בחירה; בסעיף זה, ”יום בחירה“ – יום שהבחירה בידי העובד לצאת בו לחופשה או לעבוד; בחר העובד ביום כיום חופשה, יובא היום במניין ימי החופשה שלו.
(ג)
שר החינוך יקבע פעילויות חינוכיות שייוחדו לחג הסיגד.
Cquote1.svg
סעיף 1 לחוק חג הסיגד, התשס״ח–2008
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 46 בשנת 2018
Cquote2.svg אע"פ שאין האפוטרופוס צריך לעשות חשבון כמו שנתבאר' צריך לחשוב בינו לבין עצמו, לדקדק ולהזהר הרבה מאביהם של אלו היתומים שהוא רוכב ערבות שנא' (תהלים סח, ה-ו) "סולו לרוכב בערבות וגו' אבי יתומים".
(אפוטרופוס שנתמנה ע"פ ערכאות של עכו"ם צריך ליתן חשבון כי הכי הוא בדיניהם) (ריב"ש סי' שכ"ד):
Cquote1.svg
שו"ע חו"מ הל' אפוטרופוס סי' רצ
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 47 בשנת 2018
Cquote2.svg או נעמיד לפנינו אדם איטלקי וסיציליען, שלא ראה ולא שמע מחורף ושלג וקרח מעולם, אם זה יבוא למדינתנו בחורף ויראה אצלנו כל הנוראות ההן והאילנות היבשות כעצמים, מה יחשוב זה האדם, הלא יאמר בלבו: כאן מתה הטבע כמו אדם ולא תשוב עוד לארץ החיים. אבל הכי אין המוות הנדמה הזה השולט בחורף בכל הטבע [אלא] רק סיבת החיים שלה, ושינה שלה אז בלי שום ניצוץ חיים בחורף הכי איננו [אלא] רק מנוחה כדי לאסוף כוחות חדשות, לשוב באביב לימי נעוריה ולהתראות בתפארת כפול מאשר עזבתה העולם בימי הבציר, כן גם מיתתנו איננו [אלא] רק כדי לשוב לחיים חדשים אחרים יותר בהירים ויפים מהעכשויים. Cquote1.svg
דרוש אור החיים, ר' ישראל ליפשיץ
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 48 בשנת 2018
Cquote2.svg
יום ציון – יהודי ארצות ערב ואיראן
מדי שנה, ביום 30 בנובמבר, יקוים יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן; ביום זה –
(1)
השר לאזרחים ותיקים יורה על קיום טקס מרכזי לפתיחתו;
(2)
שר החינוך יעודד קיום פעילות חינוכית בקשר ליום האמור;
(3)
שר החוץ יורה על קיום פעילויות, לרבות באמצעות נציגויות ישראל בחוץ לארץ, להגברת המודעות הבין־לאומית בקשר לפליטים היהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן ולזכויותיהם לפיצוי; בפסקה זו, ”פליט יהודי יוצא ארצות ערב ואיראן“ – כהגדרתו בסעיף 2 לחוק לשמירה על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן, התש״ע–2010.
Cquote1.svg
חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן, התשע״ד–2014
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 49 בשנת 2018
Cquote2.svg

יְוָנִים נִקְבְּצוּ עָלַי אֲזַי בִּימֵי חַשְׁמַנִּים

וּפָרְצוּ חוֹמוֹת מִגְדָּלַי וְטִמְּאוּ כָּל הַשְּׁמָנִים

וּמִנּוֹתַר קַנְקַנִּים נַעֲשָׂה נֵס לַשּׁוֹשַׁנִּים

בְּנֵי בִינָה יְמֵי שְׁמוֹנָה קָבְעוּ שִׁיר וּרְנָנִים:

Cquote1.svg
מעוז צור
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 50 בשנת 2018
Cquote2.svg
3. אות הוקרה לתורם מזון
(א)
כדי לעודד תרומת מזון לארגונים לחלוקת מזון, יעניק שר הבריאות, על פי אמות מידה שיקבע, אותות הוקרה לעסקים התורמים מזון.
(ב)
אותות הוקרה כאמור בסעיף קטן (א) יוענקו אחת לשנה לעסקים שהוכיחו כי הם תורמים מזון לארגונים לחלוקת מזון, והכול בהתאם לאמות מידה שנקבעו לפי סעיף זה.
Cquote1.svg
חוק עידוד תרומות מזון, התשע״ט–2018
Cquote2.svg
כִּ֣י תְכַלֶּ֞ה לַ֠עְשֵׂ֠ר אֶת־כׇּל־מַעְשַׂ֧ר תְּבוּאָתְךָ֛ בַּשָּׁנָ֥ה הַשְּׁלִישִׁ֖ת שְׁנַ֣ת הַֽמַּעֲשֵׂ֑ר וְנָתַתָּ֣ה לַלֵּוִ֗י לַגֵּר֙ לַיָּת֣וֹם וְלָֽאַלְמָנָ֔ה וְאָכְל֥וּ בִשְׁעָרֶ֖יךָ וְשָׂבֵֽעוּ׃
Cquote1.svg
דברים כ"ו, י"ב
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 51 בשנת 2018
Cquote2.svg מאה וארבעים ושבעה מזמורות שכתוב בתהילים כנגד שנותיו של אבינו יעקב. מלמד שכל הקלוסין שישראל מקלסין להקדוש ב"ה כנגד שנותיו של יעקב שנאמר (תהילים, כב) "ואתה קדוש יושב תהלות ישראל". Cquote1.svg
– (ירושלמי שבת, פרק ט"ז הלכה א)
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 52 בשנת 2018
Cquote2.svg Cquote1.svg
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 53 בשנת 2018
Cquote2.svg Cquote1.svg
עריכה - תבנית - שיחה
ציטוט השבוע
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024