א ומלכא דוד סיב על ביומין ומכסן ליה בלבושין ולא שחין ליה:

ב ואמרו ליה עבדוהי יבעון לרבוני מלכא עולמתא בתולתא ותשמיש קדם מלכא ותהי ליה קריבא ותשכוב לותך ותשחן לרבוני מלכא:

ג ובעו עולמתא שפירתא בכל תחום ארעא דישראל ואשכחו ית אבישג דמן שונם ואיתיאו יתה למלכא:

ד ועולמתא שפירתא עד לחדא והות למלכא קריבא ומשמשא ליה ומלכא לא ידעה:

ה ואדוניה בר חגית מתרברב למימר אנא אמלוך ועבד ליה רתיכין ופרשין וחמשין גברא רדיפין קדמוהי:

ו ולא אכלימיה אבוהי מיומוהי למימר מא דין כדין את עביד ואף הוא שפיר בריוא לחדא ויתיה ילידת בתר אבשלום:

ז והוו פתגמוהי בעצה עם יואב בר צרויה ועם אביתר כהנא וסעדין בתר אדניה:

ח וצדוק כהנא ובניהו בר יהוידע ונתן נביא ושמעי ורעי וגבריא די לדוד לא הוו בעצת אדוניהו:

ט ונכיס אדוניהו עאן ותורין ופטימין עם אבן סכותא די בסטר עין קצרא וזמין ית כל אחוהי בני מלכא ולכל גברי יהודה עבדי מלכא:

י וית נתן נביא ובניהו וית גבריא וית שלמה אחוהי לא זמין:

יא יא ואמר נתן לבת שבע אמיה דשלמה למימר הלא שמעת ארי מלך אדוניהו בר חגית ורבוננא דוד לא ידע:

יב וכען אתא אמלכינך כען מלכא ושיזבי ית נפשיך וית נפש בריך שלמה:

יג אזילי ותעלין לות מלכא דוד ותימרין ליה הלא את רבוני מלכא קימתא לאמתך למימר ארי שלמה בריך ימלוך בתרי והוא יתיב על כורסי מלכותי ומה דין מלך אדוניהו:

יד הוא עד די את ממללא תמן קדם מלכא ואנא איעול בתרך ואקים ית פתגמיכי:

טו ועלת בת שבע לקדם מלכא לאידרון בית משכבא ומלכא סיב לחדא ואבישג דמן שונם משמשא קדם מלכא:

טז וכרעת בת שבע וסגידא למלכא ואמר מלכא מה ליך:

יז אמרת ליה רבוני את קימתא בימרא דיי אלהך לאמתך ארי שלמה בריך ימלוך בתרי והוא יתיב על כורסי מלכותי:

יח וכען הא אדניה מלך ואת רבוני מלכא לא ידעתא:

יט ונכיס תורין ופטימין ועאן לסגי וזמין לכל בני מלכא ולאביתר כהנא וליואב רב חילא ולשלמה עבדך לא זמין:

כ וכען רבוני מלכא עיני כל ישראל סבירן עלך לחואה להון מן יתיב על כורסי מלכותא דרבוני מלכא בתרוהי:

כא ויהי כד ישכוב רבוני מלכא עם אבהתוהי ואהי אנא וברי שלמה מתרכין:

כב והא עוד דהיא ממללא עם מלכא ונתן נביא אתא:

כג וחויאו למלכא למימר הא נתן נביא ואתא קדם מלכא וסגיד למלכא על אפוהי על ארעא:

כד ואמר נתן רבוני מלכא את אמרת אדוניה ימלוך בתרי והוא יתיב על כורסי מלכותי:

כה ארי נחת יומא דין ונכיס תורין ופטימין ועאן לסגי וזמין לכל בני מלכא ולרבני חילא ולאביתר כהנא והא אינון אכלין ושתן קדמוהי ואמרו יצלח מלכא אדוניהו:

כו ולי אנא עבדך ולצדוק כהנא ולבניהו בר יהוידע ולשלמה עבדך לא זמין:

כז אם מן רבוני מלכא הוה פתגמא הדין ולא הודעת ית עבדך מן יתיב על כורסי מלכותא דרבוני מלכא בתרוהי:

כח ואתיב מלכא דוד ואמר קרו לי לבת שבע ועלת לקדם מלכא וקמת לקדם מלכא:

כט וקים מלכא ואמר קים הוא יי דפרק ית נפשי מכל עקא:

ל ארי במא דקימית לך במימרא דיי אלהא דישראל למימר ארי שלמה בריך ימלוך בתרי והוא יתיב על כורסי מלכותי תחותי ארי כן אעביד יומא הדין:

לא וכרעת בת שבע על אפהא על ארעא וסגידת למלכא ואמרת יתקים רבוני מלכא דוד לעלם:

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.