תרגום יונתן/ירמיהו/מו

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

יג פתגם נבואה דמליל יי עם ירמיה נביא למיתי נבוכדראצר מלכא דבבל לממחי ית ארעא דמצרים:

יד חוו במצרים ובסרו במגדול ובסרו במפס ובתחפנחס אמרו אזדרז ואתקין לך ארי קטילת חרבא סחרנך:

טו מה דין אתברו גברך ולא יכילו למיקם ארי יי תברינון:

טז אסגיאו מתקליהון אף אשתמעו גבר לחבריה ויימרון קומו ונתוב לעמנא ולארעא ילדותנא מן קדם חרבא דסנאה דהיא כחמר מרויא:

יז זמינו לתמן פרעה מלכא דמצרים דסגיאין אתרגושתיה מעדי זמניא:

יח קים אנא אמר מלכא יי צבאות שמיה ארי כמא דיציב פתגמא דתבור בטוריא וככרמלא בימא כן ייתי תביריה:

יט מני גלותא אתקיני ליך מלכות כנשתא דמצרים ארי מפס לצדו תהי ותצדי מבלי יתיב:

כ מלכות יאיא הות מצרים עממין קטולין מצפונא ייתון עלה למבזה:

כא אף רברבהא בגוה כעגלי רבקא ארי אף אינון אתפניאו ערקו כחדא לא יכילו למיקם ארי יום תברהון אתא עליהון עידן סעודן בישתהון:

כב קל ניקוש זיניהון כחיון זחלין ארי במשרין יהכון עליכון וכמא דעלין בכשילין למיקץ אעי חורשא:

כג שיצו רברבהא אמר יי ארי לית להון סוף ארי סגיאין מזחלא ולית להון מנין:

כד בחיתת מלכות מצרים אתמסרת ביד עמא דאתא עלה מצפונא:

כה אמר יי צבאות אלהא דישראל הא אנא מסער על אתרגושת אלכסנדריא ועל פרעה ועל מצרים ועל טעותהא ועל מלכהא ועל פרעה ועל דמתרחצין עלוהי:

כו ואמסרינון ביד דבען למקטלהון וביד נבוכדראצר מלכא דבבל וביד עבדוהי ובתר כן תשרי כיומי קדם אמר יי:

כז ואת לא תדחל עבדי יעקב ולא תתבר ישראל ארי הא אנא פריק ליך מרחיק וית בנך מארע גלותהון ויתובון דבית יעקב וישקטון וישרון לרוחצן ולית דמניד:

כח את לא תדחל עבדי יעקב אמר יי ארי בסעדך מימרי ארי אעביד גמירא בכל עממיא די אגליתך לתמן ועמך לא אעביד גמירא ואיתי עלך יסורין לאלפותך ברם בדין חסוך ושיצאה לא אשיצינך: