פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

מי שמת לו מת לפני שלשים יום הסמוכים לרגל -- לא יספדנו משיכנסו שלשים יום הסמוכים לרגל. ואפילו יש לו הספד בלא זה כגון שמת לו מת בתוך שלשים שמותר לספדו, ואפילו מת ערב הרגל -- אסור להספיד עמו על המת שמת לו לפני שלשים יום קודם המועד.

סעיף בעריכה

מי שבאה לו שמועה בתוך שלשים יום קודם הרגל -- נראה לי שמותר לספדו אף על פי שהיא רחוקה.

סעיף געריכה

מה שאנו נוהגין בתשלום השנה לקונן ולהזכיר נשמות נראה לי שאינו בכלל זה ומותר לעשותו סמוך לרגל.