פתיחת התפריט הראשי

טורעריכה

מי שמת לו מת לפני שלשים יום הסמוכים לרגל, לא יספידנו משיכנסו ל' יום הסמוכים לרגל.

אבל מת תוך ל' יום לרגל, מותר לסופדו אפילו בערב הרגל.

ואפילו אם מספיד על מת שמת תוך ל' יום, לא יעורר עמו אותו שמת בפני שלשים. לשמואל אפילו יספידו לו בחנם אסור, ולרב דוקא בשכר אבל בחנם מותר. ופסק הרמב"ן כרב, והראב"ד פסק כשמואל ולזה הסכים אדוני אבי הרא"ש ז"ל.

מהו להספיד בחלילין שהביא נכרי בשבת, או להחשיך עליהן להביאן, או לקבור בקבר שעשה נכרי - כתבתי בהלכות שבת בספר אורח חיים.

בית יוסףעריכה

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

מי שמת לו מת לפני ל' יום הסמוכים לרגל לא יספידנו וכו' כבר נתבאר בטוא"ח סימן תקמ"ז:

מהו להספיד בחלילין שהביא נכרי בשבת או להחשיך עליהם וכו' כתבתי בהל' שבת בספר א"ח להספיד בחלילין שהביא הנכרי או ליקבר בקבר שעשה נכרי כתב בסימן שכ"ד ואם מותר להחשיך עמהן כתב בסימן ש"ו:

בית חדש (ב"ח)עריכה

מי שמת לו מת לפני ל' וכו' עיין בא"ח סימן תקמ"ז.

דין מהו לספוד בחלילין וכו' עיין בא"ח סי' ש"ו וסי' שכ"ד: