שולחן ערוך יורה דעה שמז א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

מי שמת לו מת לפני שלשים יום הסמוכים לרגל -- לא יספדנו משיכנסו שלשים יום הסמוכים לרגל. ואפילו יש לו הספד בלא זה כגון שמת לו מת בתוך שלשים שמותר לספדו, ואפילו מת ערב הרגל -- אסור להספיד עמו על המת שמת לו לפני שלשים יום קודם המועד.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) מי שמת כו'. עיין מזה בא"ח סי' תקמ"ז סעיף ג' ודין מחשיכין על התחום בשבת להביא צרכי המת כתוב בא"ח סי' ש"ו ס"ג ודין עובד כוכבים שעשה קבר והביא חלילין בשבת נתבאר שס סי' שכ"ה סעיף י"ד ט"ו ע"ש:באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש