פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

מי שמת לו מת לפני שלשים יום הסמוכים לרגל -- לא יספדנו משיכנסו שלשים יום הסמוכים לרגל. ואפילו יש לו הספד בלא זה כגון שמת לו מת בתוך שלשים שמותר לספדו, ואפילו מת ערב הרגל -- אסור להספיד עמו על המת שמת לו לפני שלשים יום קודם המועד.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) מי שמת כו'. עיין מזה בא"ח סי' תקמ"ז סעיף ג' ודין מחשיכין על התחום בשבת להביא צרכי המת כתוב בא"ח סי' ש"ו ס"ג ודין עובד כוכבים שעשה קבר והביא חלילין בשבת נתבאר שס סי' שכ"ה סעיף י"ד ט"ו ע"ש:באר היטב

▲ חזור לראש