באר היטב על אורח חיים תרסג

סעיף אעריכה

(א) בחול המועד:    בתפלת מוסף אומר בין יום השני ליום השלישי ומנחתם וגו' לבוש. סדר הושענות בשני י"ט למען אמיתך אבן שתיה. ובחה"מ אערוך שועי אל למושעות אדון המושיע ובשבת אום נצורה. ואם חל יום א' דסוכות בשבת אומר ביום ב' למען אמיתך וביום ב' דח"ה אבן שתיה ואם חל יום ו' בשבת אז אומר ביום ג' דחול המועד אום אני חומה וביום ד' אל למושעות. לבוש מנהגים.

(ב) ספיקא:    ובי"ט אין קורין וביום השני דגנאי לקרות י"ט ספק חול. רש"י במגילה דף למ"ד.

סעיף בעריכה

(ג) קהלת:    בקהלת כולי עלמא מודים שאין מברכין ועסי' ת"צ ס"ק ט' מש"ש.

סעיף געריכה

(ד) ומפטיר:    וחותם בהפטרה מקדש השבת וישראל והזמנים. מנהגים.