מגן אברהם על אורח חיים תרסג

סעיף אעריכה

בתפלת מוסף או' בין יום הב' ליום הג' ומנחתם וגומר (לבוש): סדר הושענות בשני הי"ט למען אמיתך אבן שתיה ובח"ה אערוך שועי אל למושעות אדון המושיע ובשבת אום נצורה ואם חל יום א' דסוכות בשבת אומר ביום ב' למען אמיתך וביום ב' דח"ה אבן שתיה ואם חל יום ששי בשבת אז אומר בב' דח"ה אום אני חומה ובג' אל למושעו' (לבוש מנהגים):

סעיף בעריכה

(א) לו' קהלת:    בקהלת כ"ע מודים שאין מברכין:

סעיף געריכה

(ב) ומפטיר קורא:    וחותם בהפטרה השבת וישראל והזמנים (ד"מ מנהגים לבוש) עיין סוף סי' ת"ץ: