רש"י על תהלים י י

רש"י על תהלים • פרק י
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • יג • יד • טו • טז • יח • 


"ידכה ישוח" - כך דרך האורב שמדכה ומשפיל ומקטין עצמו כדי שלא יהא ניכר

"ונפל בעצומיו חלכאים" - חיל נשברים ראיתי במסורה הגדולה חלכאים אחת מחמש עשרה תיבות הכתובות תיבה אחת ונקראות שתי תיבות וכמו בגד דותאמר לאה (בראשית ל) אשדת למו (דברים לג) מלכם תדכאו עמי (ישעיהו ג) אף זה חלכאים חיל של נשברים כאים ל' ונכאה לבב למותת (לקמן קט) וא"ת הנו"ן מן השורש יוכיח עליו יען הכאת לב צדיק (יחזקאל יג) למדנו הנו"ן של נכאה כנו"ן של נמבזה (שמואל א טו) ונו"ן של נקלה וכן פתרונו ונפל בעצומיו של רשע זה ברמיזותיו ובקריצותיו לשון הגישו עצמותיכם (ישעיהו מא) עוצם עיניו (שם לג) חיל של עניים ד"א בעצומיו ע"י גבוריו א"ר סימון אין הרשע הזה מטיל בקלירוס שלו פירוש חיל אלא גבורים כמותו שנאמר (דנייאל ג) ולגוברין גברי חיל די בחילה אמר לככתה לשדרך מישך ועבד נגו ומנחם פתר חלכאים כמו דל וחלך והכף יסוד בתיבה