רש"י על תהלים י


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תעלים לעתות בצרה" - תעלים עינים לעתות הצרה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ידלק" - ירדוף כמו כי דלקת אחרי "יתפשו במזמות זו חשבו" - נתפסים הם העניים במזמות שהרשעים חושבים עליהם

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי הלל רשע" - מוסב על למה ה' תעמוד ברחוק כי עתה עמלק הרשע מתהלל שמשיג כל תאות נפשו

"ובוצע ברך נאץ ה'" - והגזלן שבח את עצמו לאמר נאץ ה' ושלום יהיה לי ברך כמו ברך לשון פעל ותדע שאילו הי' שם דבר הי' הטעם למעלה באות הראשונה והיה נקוד פתח וזה נקוד קמץ קטן וטעמו למטה ברי"ש ואל תתמה על ברך שלא אמר ברך שהרבה תיבות של רי"ש משמשות כך כגון אויב חרף ה' (לקמן עד) ולא נאמר חרף

"נאץ" - כמו חרף וכן כל ל' ניאוץ כך פתר מנחם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רשע כגובה אפו" - שהוא גבה רוח ומגביה וזוקף פניו ואפו בגבהותו

"בל ידרוש" - כל מזימותיו אומרות לו בל ידרוש הקב"ה כל מה שאעשה כי אין משפט

"אין אלהים" - לית דין ולית דיין

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יחילו" - יצליחו ודומה לו (איוב כ) על כן לא יחיל טובו וי"מ יחילו כמו (שמואל ב ג) יחולו על ראש יואב

"מרום משפטיך כנגדו" - מסולקים ומרוחקי' משפטי יסורין ופורעניו' שלך מנגדו שאינם באים עליו

"כל צורריו יפיח בהם" - בהפחת רוח הוא מפיח בהם והם נופלים לפניו (ו)

"לדור ודור אשר לא ברע" - לא תבא עלי רעה לדורותי

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותוך" - ל' מחשבה רעה הלנה בתוכו תמיד

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עיניו לחלכה יצפנו" - עיניו של עמלק לישראל שהם חילך יארובו "לחלכה" - עליך יעזוב חלכה שניהם במסורת מן מלין המשמשין כה במקום ך' כגון (שמות ז) ובכה ובעמך (משלי ב) תבונה תנצרכה (שמות כט) כל אשר צויתי אתכם (שמואל א א) הנצבת עמכה למדנו ממסורת שחלכה כמו חילך חיל שלך ומנחם פתר אותה לחלכה יצפונו וכן יעזוב חלכה כמו ונפל בעצמיו חלכאים ענין נמוכים ומורדים וכה יסוד המלה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ידכה ישוח" - כך דרך האורב שמדכה ומשפיל ומקטין עצמו כדי שלא יהא ניכר "ונפל בעצומיו חלכאים" - חיל נשברים ראיתי במסורה הגדולה חלכאים אחת מחמש עשרה תיבות הכתובות תיבה אחת ונקראות שתי תיבות וכמו בגד דותאמר לאה (בראשית ל) אשדת למו (דברים לג) מלכם תדכאו עמי (ישעיהו ג) אף זה חלכאים חיל של נשברים כאים ל' ונכאה לבב למותת (לקמן קט) וא"ת הנו"ן מן השורש יוכיח עליו יען הכאת לב צדיק (יחזקאל יג) למדנו הנו"ן של נכאה כנו"ן של נמבזה (שמואל א טו) ונו"ן של נקלה וכן פתרונו ונפל בעצומיו של רשע זה ברמיזותיו ובקריצותיו לשון הגישו עצמותיכם (ישעיהו מא) עוצם עיניו (שם לג) חיל של עניים ד"א בעצומיו ע"י גבוריו א"ר סימון אין הרשע הזה מטיל בקלירוס שלו פירוש חיל אלא גבורים כמותו שנאמר (דנייאל ג) ולגוברין גברי חיל די בחילה אמר לככתה לשדרך מישך ועבד נגו ומנחם פתר חלכאים כמו דל וחלך והכף יסוד בתיבה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על מה נאץ רשע" - להקב"ה לפי שאמר בלבו לא תדרוש

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ראתה" - מה שהוא עושה ואתה מחריש

"כי אתה" - כן דרכך שתביט עמל וכעס

"לתת בידך" - בכחך אתה נותן יד לרשעים להצליח ברשעם

"עליך יעזוב חלכה" - ישראל עמך שהם חילך הם עוזבים עליך את המשא שתעשה דין ברשעים ומנחם פתר יעזוב ל' עזרה כמו (שמות כג) עזוב תעזוב עמו ומנחם פתר חלכה ל' דל וחלך וכ' יסוד בתיבה

"יתום אתה היית עוזר" - בימים ראשונים

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שבור זרוע" - של עמלק הרשע "ורע תדרוש רשעו בל תמצא" - פושעי ישראל כשרואין את הרשעים מצליחין לבם נושאם להרשיע אבל משתשבר את זרוע הרשעים אם באת לדרוש רשעם של רשעי ישראל לא תמצאנו

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ה' מלך עולם ועד" - מאחר שיאבדו גוים מארצו

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לשפוט יתום" - לעשות משפטם של ישראל היתומים ודכים

"בל יוסיף עוד" - עמלק

"לערץ אנוש" - לכתת ולשבר את האנושים וחולים