רש"י על שמואל ב יט לג

<< רש"י על שמואל ב • פרק יט
א • ה • ח • ט • י • יב • יד • יח • יט • כא • כג • כה • כו • כז • לב • לג • לה • לו • לז • לח • מג • מד • 


"כי איש גדול הוא" - בעושר