רש"י על שמואל ב יט יב

רש"י על שמואל ב • פרק יט
א • ה • ח • ט • י • יב • יד • יח • יט • כא • כג • כה • כו • כז • לב • לג • לה • לו • לז • לח • מג • מד • 


"ודבר כל ישראל בא אל המלך" - כל זה מדברי שליחותו