רש"י על שמואל ב יט מג

רש"י על שמואל ב • פרק יט >>
א • ה • ח • ט • י • יב • יד • יח • יט • כא • כג • כה • כו • כז • לב • לג • לה • לו • לז • לח • מג • מד • 


"כי קרוב המלך אלי" - משבטי הוא

"אם נשאת" - כמו (בראשית מג לד) משאת פרס מבית המלך