רש"י על שמואל ב יט יח

"וצלחו הירדן" - (תרגום) בקעוהו בתריסהון