רש"י על שמואל ב יט לה

רש"י על שמואל ב • פרק יט >>
א • ה • ח • ט • י • יב • יד • יח • יט • כא • כג • כה • כו • כז • לב • לג • לה • לו • לז • לח • מג • מד • 


"כמה ימי שני חיי" - אשר יש לי לחיות

"כי אעלה וגו'" - הלא מעט הם ומה הנייה יש לי בכלכולך