רש"י על שמואל ב יט ה

רש"י על שמואל ב • פרק יט
א • ה • ח • ט • י • יב • יד • יח • יט • כא • כג • כה • כו • כז • לב • לג • לה • לו • לז • לח • מג • מד • 


"לאט את פניו" - (תרגום) כריך ית אפוהי כמשפט האבלים

"לאט" - כמו (מלכים-א יט יג) וילט פניו באדרתו (שמואל-א כא י) הנה היא לוטה בשמלה