רש"י על דברי הימים ב לו ז

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק לו >>
א • ג • ד • ו • ז • ח • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • 


"ומכלי בית ה'" - ומקצת כלי בית ה' ועל זה נתנבא (ירמיהו כו) כי כה אמר ה' צבאות אלהי ישראל על הכלים הנותרים וגו' ומקשה בסדר עולם בשנת שלש למלכות יהויקים מלך יהודה ויתן ה' בידו וכאן מוכיח שהיה בי"א למלכות ומה ת"ל בשנת שלש למרדו שנאמר (במלכים ב כד) ויהי לו יהויקים עבד שלשה שנים וישב וימרוד בו שלשה שנים ובשנת שלשה למרדו עלה עליו והוא שנת שמונה לנבוכדנאצר דאמר מר שנה ראשונה כבש נינוה שניה כבש יהויקים ושלשה שנים מרד בו והוא לא מלך כי אם בשנת ארבע ליהויקים שנאמר (ירמיהו כ"ה) בשנת הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה היא השנה הראשונה לנבוכדראצר