רש"י על דברי הימים ב לו יד

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק לו >>
א • ג • ד • ו • ז • ח • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • 


"גם כל" - היה להם להורות את ישראל כדכתיב (דברים כ"ד) ככל אשר יורו אתכם הכהנים הלוים ולא כהנים הדיוטים למחות אלא שרי הכהנים שהיכולת בידם למחות ולא מיחו

"ויטמאו את בית ה'" - בשקוציהם

"אשר הקדיש בירושלים" - לשכן שמו שם לעולם