רש"י על בראשית לט יד

רש"י על בראשית • פרק לט
א • ג • ד • ו • ז • ט • י • יא • יד • טז • יז • יט • כא • כב • כג • 


"ראו הביא לנו" - הרי זה לשון קצרה הביא לנו ולא פירש מי הביאו ועל בעלה אומרת כן

"עברי" - (ב"ר) מעבר הנהר מבני עבר (ס"א מעבר הנהר)