רש"י על בראשית לט י

<< רש"י על בראשית • פרק לט >>
א • ג • ד • ו • ז • ט • י • יא • יד • טז • יז • יט • כא • כב • כג • 


"לשכב אצלה" - אפילו בלא תשמיש

"להיות עמה" - לעוה"ב