רש"י על בראשית לט כב

<< רש"י על בראשית • פרק לט >>
א • ג • ד • ו • ז • ט • י • יא • יד • טז • יז • יט • כא • כב • כג • 


"הוא היה עושה" - כתרגומו במימריה הוה מתעביד