רבינו בחיי על בראשית מא נו

<< רבינו בחיי על בראשית • פרק מא >>
א • ב • ח • יד • טו • טז • יח • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מב • מג • מד • מה • מז • מח • מט • נ • נא • נד • נה • נו • נז • והרעב היה על כל פני הארץ:    אלו העשירים ונקראו פני הארץ שהכל פונין להם, ומכאן שלא התחיל הרעב אלא בעשירים, ואמר "את כל אשר בהם" פירוש את כל האוצרות אשר בהם בר, וכן אמר התרגום אוצריא די בהון עבורא:

וישבר למצרים:    מכר להם:

ויחזק הרעב בארץ מצרים:    שהיו אוכלים ולא היו שבעים כענין שכתוב (מלכים א יח, ב): "והרעב חזק בשומרון":