רבינו בחיי על בראשית מא מ


ועל פיך ישק כל עמי:    יתפרנס:

רק הכסא:    שיהיו קורין לי מלך, כסא לשון מלך וכן (מלכים א א, מ): "ויגדל את כסאו", ואמר "ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים". וכן מצינו בדניאל (דניאל ב, מח): "אדין מלכא לדניאל רבי ומתנן רברבן שגיאן יהב לה והשלטה על כל מדינת בבל":