עין משפט ונר מצוה/עירובין/פרק ז

דף עו עמוד אעריכה

א ג ד מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' שעב סעיף ד:

דף עו עמוד בעריכה

ב א מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה ב:

ג ב ג מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שעב סעיף ה:

ד ד מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' שעב סעיף ו:

ה ה מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' שעב סעיף ז:

דף עז עמוד אעריכה

ו א מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' שעב סעיף ו:

ז ב שם , ובטור ושו"ע או"ח סי' שמו סעיף א:

ח ג מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' שעב סעיף ו:

ט ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שעב סעיף טז:

י ה מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' שעב סעיף ט:

יא ו מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שעב סעיף ח:

יב ז מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' שעב סעיף י:

דף עז עמוד בעריכה

יג א מיי' פ"ב מהל' כלאים הלכה יא , טור ושו"ע יו"ד סי' רצז סעיף יא:

יד ב מיי' פ"א מהל' שמיטה ויובל הלכה טו:

טו ג מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה טו , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שיא סעיף ח:

טז ד ה ו מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' שעב סעיף ח:

יז ז מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' שעב סעיף יא:

יח ח מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה ה:

דף עח עמוד אעריכה

יט א ב ג מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' שעב סעיף יב:

כ ד ה ו מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה ט:

כא ז מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' שעב סעיף ח:

כב ח ט מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה ז:

כג י כ מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שעב סעיף יג:

דף עח עמוד בעריכה

כד א ב מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' שעב סעיף יד:

כה ג ד מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' שעב סעיף טו:

כו ה מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' שעב סעיף טז:

כז ו מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' שעב סעיף יז:

כח ז מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' שעג:

כט ח מיי' פ"ז מהל' טומאת מת הלכה ו , סמג עשין רלח:

דף עט עמוד אעריכה

ל א מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' שעב סעיף יז:

לא ב מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' שעג:

לב ג ד מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' שעב סעיף יט:

לג ה מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה לו , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכד סעיף יג:

לד ו מיי' שם , וטור ושו"ע או"ח סי' שכד סעיף יג , וטור ושו"ע או"ח סי' שעב סעיף יט:

דף עט עמוד בעריכה

לה א מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה יז , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסו סעיף ט:

לו ב מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה כ , וטור ושו"ע או"ח סי' שסו סעיף י:

לז ג מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה יז , וטור ושו"ע או"ח סי' שסו סעיף ט:

לח ד מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה ז , סמג עשין כט , טור ושו"ע או"ח סי' רעא סעיף יג:

לט ה ו מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה יד , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף יח , וטור ושו"ע או"ח סי' של סעיף ו:

דף פ עמוד אעריכה

מ א מיי' פ"ח מהל' ע"ז הלכה ג , טור ושו"ע יו"ד סי' קמב סעיף יב:

מא ב מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה יט , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' תיג:

מב ג מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה כ , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שסו סעיף ט:

מג ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שפו סעיף ג:

מד ה מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה ו , סמג עשין ב‏[1] לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקכז סעיף י:

מה ו ז מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה יב , ומיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה ה , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסז , וטור ושו"ע או"ח סי' שפב סעיף יא:

מו ח מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שסז:

[מו] (ט) [ מיי' פ"ה מהל' שכנים הלכה יב , טור ושולחן ערוך ח"מ ריש סימן קסב , וברב אלפס ב"ב פ"א דף קנז: בשם התוספתא , וכן הביא הרא"ש ע"ש , ובתוספתא דב"ב שלפנינו ליתא]

דף פ עמוד בעריכה

מז א מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה יב , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף ח:

מח ב מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה יג , וטור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף טז:

מט ג מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שסח סעיף ב:

נ ד מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שסח סעיף ג:

נא ה (מיי' פ"ה) [אינו שם ובפירושו כתב שאין כהלכה כרבי יוסי] , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שסח סעיף ד:

נב ו מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה יג , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שפז:

נג ז ח מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה ו , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שסח סעיף א:

נד ט מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה ט , וטור ושו"ע או"ח סי' שסח סעיף ג:

נה י מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה ח , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסו סעיף ו:

דף פא עמוד אעריכה

נו א טור ושו"ע או"ח סי' שסו סעיף ו:

נז ב מיי' פ"ה מהל' בכורים הלכה ב , סמג עשין קמא , טור ושו"ע יו"ד סי' שכב סעיף א:

נח ג ד טור ושו"ע או"ח סי' שסו סעיף ו:

נט ה ו מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה ח , וטור ושו"ע או"ח סי' שסו סעיף ח:

ס ז מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה כ , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסט:

דף פא עמוד בעריכה

סא א מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה יח , וסמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' תיד סעיף א:

סב ב מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה כ , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שסו סעיף י ובהג"ה , וטור ושו"ע או"ח סי' שצב סעיף ח:

סג ג ד מיי' פ"ט מהל' מכירה הלכה ז , סמג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצט סעיף ג:

סד ה ו ז מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה כ , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסט:

סה ח מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' שסח סעיף ב:

דף פב עמוד אעריכה

סו א ב מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ד , ומיי' פ"יב מהל' עדות הלכה א , סמג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף טז:  1. ^ כנראה שיש כאן טעות וצ"ל סמ"ג עשין מד"ס א -- ויקיעורך