שולחן ערוך אורח חיים שעב ז


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז מגן אברהם באר היטב משנה ברורה ביאור הלכה כף החיים באר הגולה

שולחן ערוך

נפרץ הכותל עד עשר אמות הרי הוא כפתח והוא שלא יהא נפרץ במילואו ואם נפרץ ביותר מעשר חשוב כחצר אחת וצריכים לערב יחד. (וכל שכן אם אין ביניהם מחיצה גבוה י' דצריכין לערב יחד) (הר"ר יהונתן פרק חלון).

מפרשים

מגן אברהם

(יד) במילואו:    כגון שנשאר מכל צד משהו או פס ד' לצד א':

באר היטב

(ב) במילואו:    כגון שנשאר מכל צד משהו או פס ד' בצד א'.


משנה ברורה

(נד) עד עשר וכו':    ועד בכלל:


(נה) הרי הוא כפתח:    וע"כ אם רצו מערבין שנים ואם רצו מערבין יחד וכנ"ל בסעיף ד':


(נו) שלא יהא נפרץ:    דאם נפרץ במלואה אפילו פחות מעשר אמות צריכות לערב יחד דוקא:


(נז) במילואו:    וע"כ בעינן שישתייר מכל צד משהו או מצד אחד פס ד"ט רוחב בגובה עשרה דבלא"ה הרי הוא כמו שנפרץ במלואו [מ"א] ועיין לעיל בסימן שס"ג סעיף ב' במ"ב מה שכתבנו בזה:


(נח) ביותר מעשר וכו':    פי' ואז אפילו נשאר מן הכותל מכאן ומכאן כפלי כפלים ממה שנפל הכל חשוב כנפול ואין זה פתח אלא פרצה:


(נט) יחד:    דאם עירבו כ"א לעצמו אוסרים זה על זה. אכן אם עשו צורת הפתח במקום הפרצה חשוב כפתח ואם רצו מערבין שנים:


(ס) אם אין ביניהם וכו':    וה"ה אם כל המחיצה גבוה י"ט אלא שיש בתוכה מקום רחב יותר מעשר אמות שאין בגובהן י"ט הרי הוא חשוב כפרצה גמורה וצריכות לערב יחד דוקא:

ביאור הלכה

(*) ואם נפרץ ביותר מעשר וכו':    ואפילו נשארו מן הכותל גידודים סמוך לארץ כל שאינם גבוהים עשרה טפחים לא חשיבי:.

▲ חזור לראש