עין משפט ונר מצוה/סוכה/פרק ה

דף נ עמוד אעריכה

א ה מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה יג:

דף נ עמוד בעריכה

ב א ב מיי' פ"א מהל' בית הבחירה הלכה יח:

דף נא עמוד אעריכה

ג א ב מיי' פ"ג מהל' כלי המקדש הלכה ג , סמג עשין קסט:

ד ג מיי' פ"ג מהל' כלי המקדש הלכה ג , ומיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה ב:

ה ד מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה יג:

ו ה מיי' פ"ג מהל' כלי המקדש הלכה ו , סמג עשין קע:

ז ו מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה יב:

ח ז מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה ו:

ט ח מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה יד:

דף נא עמוד בעריכה

י א טור ושו"ע או"ח סי' קכד סעיף ח:

יא ב מיי' פ"ה מהל' מלכים הלכה ז:

יב ג מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה יב:


דף נג עמוד אעריכה

יג א מיי' פ"ה מהל' שבועות הלכה כ , סמג לאוין רלח , טור ושו"ע יו"ד סי' רלו סעיף ד:

דף נג עמוד בעריכה

יד א מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה יא , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' סא סעיף ט:

טו ב מיי' פ"ז מהל' כלי המקדש הלכה ה:

טז ג מיי' פ"ז מהל' כלי המקדש הלכה ו:

דף נד עמוד אעריכה

יז א מיי' פ"ז מהל' כלי המקדש הלכה ו:

דף נד עמוד בעריכה

יח א מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה כא , סמג לאוין סה:

יט ב סמג עשין מג:

כ ג מיי' פ"ו מהל' תמידין הלכה י:

כא ד מיי' פ"ו מהל' תמידין הלכה ג:

דף נה עמוד אעריכה

כב א מיי' פ"ז מהל' כלי המקדש הלכה ה:

כג ב מיי' פ"י מהל' תמידין הלכה יא , סמג עשין רה:

כד ג טור ושו"ע או"ח סי' תרסב סעיף ג , וטור ושו"ע או"ח סי' תרסג סעיף א:

דף נה עמוד בעריכה

כה א מיי' פ"י מהל' תמידין הלכה יב:

כו ב מיי' פ"י מהל' תמידין הלכה יג:

כז ג מיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה ד , סמג עשין קעב:

כח ד מיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה ה , ומיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה יב:

כט ה ו מיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה ה:

דף נו עמוד אעריכה

ל א מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה יב , סמג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרמג סעיף א:

לא ב מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה ו , סמג עשין כט , טור ושו"ע או"ח סי' רעא סעיף י:

לב ג מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה יב:

לג ד מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה יג:

לד ה מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה יב:

דף נו עמוד בעריכה

לה א מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה ט: