עין משפט ונר מצוה/סוכה/פרק ה

דף נ עמוד א עריכה

א ה מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה י"ג:

דף נ עמוד ב עריכה

ב א ב מיי' פ"א מהל' בית הבחירה הלכה י"ח:

דף נא עמוד א עריכה

ג א ב מיי' פ"ג מהל' כלי המקדש הלכה ג', סמג עשין קסט:

ד ג מיי' פ"ג מהל' כלי המקדש הלכה ג', ומיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה ב':

ה ד מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה י"ג:

ו ה מיי' פ"ג מהל' כלי המקדש הלכה ו', סמג עשין קע:

ז ו מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה י"ב:

ח ז מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה ו':

ט ח מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה י"ד:

דף נא עמוד ב עריכה

י א טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ד סעיף ח':

יא ב מיי' פ"ה מהל' מלכים הלכה ז':

יב ג מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה י"ב:


דף נג עמוד א עריכה

יג א מיי' פ"ה מהל' שבועות הלכה כ', סמג לאוין רלח, טור ושו"ע יו"ד סי' רל"ו סעיף ד':

דף נג עמוד ב עריכה

יד א מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה י"א, סמג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' ס"א סעיף ט':

טו ב מיי' פ"ז מהל' כלי המקדש הלכה ה':

טז ג מיי' פ"ז מהל' כלי המקדש הלכה ו':

דף נד עמוד א עריכה

יז א מיי' פ"ז מהל' כלי המקדש הלכה ו':

דף נד עמוד ב עריכה

יח א מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה כ"א, סמג לאוין סה:

יט ב סמג עשין מג:

כ ג מיי' פ"ו מהל' תמידין הלכה י':

כא ד מיי' פ"ו מהל' תמידין הלכה ג':

דף נה עמוד א עריכה

כב א מיי' פ"ז מהל' כלי המקדש הלכה ה':

כג ב מיי' פ"י מהל' תמידין הלכה י"א, סמג עשין רה:

כד ג טור ושו"ע או"ח סי' תרס"ב סעיף ג', וטור ושו"ע או"ח סי' תרס"ג סעיף א':

דף נה עמוד ב עריכה

כה א מיי' פ"י מהל' תמידין הלכה י"ב:

כו ב מיי' פ"י מהל' תמידין הלכה י"ג:

כז ג מיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה ד', סמג עשין קעב:

כח ד מיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה ה', ומיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה י"ב:

כט ה ו מיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה ה':

דף נו עמוד א עריכה

ל א מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה י"ב, סמג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ג סעיף א':

לא ב מיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה ו', סמג עשין כט, טור ושו"ע או"ח סי' רע"א סעיף י':

לב ג מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה י"ב:

לג ד מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה י"ג:

לד ה מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה י"ב:

דף נו עמוד ב עריכה

לה א מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה ט':