עין משפט ונר מצוה/סוטה/פרק ט

דף מד עמוד בעריכה

א ד מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ג , סמג עשין עח:

ב ה מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה א:

ג ו מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה יא:

ד ז מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ה:

ה ח מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ד:

ו ט מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה א:

דף מה עמוד אעריכה

ז א ב מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה א , סמג עשין עח:

ח ג מיי' פ"ג מהל' ממרים הלכה ה והלכה ז , סמג לאוין קסג:

ט ד מיי' פ"ג מהל' סנהדרין הלכה ב:

י ה מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה יא:

יא ו מיי' פ"ה מהל' מתנות עניים הלכה א:

יב ז מיי' פ"א מהל' מתנות עניים הלכה ו:

יג ח ט מיי' פ"א מהל' מתנות עניים הלכה ה:

יד י מיי' פ"א מהל' מתנות עניים הלכה ד וע"ש:

טו כ מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה י:

דף מה עמוד בעריכה

טז א מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה יא:

יז ב מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ה:

יח ג מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ח:

יט ד מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ד והלכה ח , ומיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה יד:

כ ה ו מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ט:

כא ז מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ד , ומיי' פ"ד מהל' עבודת כוכבים הלכה ד , ומיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה יד , ומיי' פ"יד מהל' טומאת צרעת הלכה יא:

כב ח מיי' פ"ה מהל' נזקי ממון הלכה ג , ומיי' פ"ח מהל' טומאת מת הלכה ז , טור ח"מ סימן רעד:

כג ט מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ט והלכה י:

כד י מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ב , סמג עשין עח:

כה כ מיי' פ"י מהל' רוצח הלכה ג:

כו ל מיי' פ"י מהל' רוצח הלכה ב:

כז מ נ מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ב והלכה ג , סמג עשין עח:

כח ס מיי' פ"י מהל' רוצח הלכה ט:

כט ע פ מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ג:

דף מו עמוד אעריכה

ל א ב מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ג , סמג עשין עח:

לא נ מיי' פ"א מהל' פרה אדומה הלכה א , סמג עשין רלב ועשה רלג:

לב ד מיי' פ"א מהל' פרה אדומה הלכה ז:

לג ה מיי' פ"י מהל' רוצח הלכה ב:

לד ו ז ח מיי' פ"א מהל' פרה אדומה הלכה ז:

לה ט מיי' פ"א מהל' איסורי מזבח הלכה א:

לו י כ מיי' פ"א מהל' פרה אדומה הלכה ז:

לז ל מ נ מיי' פ"?? מהל' רוצח הלכה ג:‏[1]

דף מו עמוד בעריכה

לח א ב ג ד מיי' פ"יד מהל' אבל הלכה ג , סמג עשין מד"ס ב:

לט ה מיי' פ"יד מהל' אבל הלכה ב:

דף מז עמוד אעריכה

מ א ב ג מיי' פ"י מהל' רוצח הלכה ח:

מא ד מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה יג:

מב ה ו מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה יד:

מג ז מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה יב:

מד ח מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה יט:

דף מז עמוד בעריכה

מה א מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה יא והלכה יב:

מו ב מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה יג:

מז ג מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה יד והלכה טו:

מח ד מיי' פ"יא מהל' מעשר שני הלכה יג:

דף מח עמוד אעריכה

מט א מיי' פ"א מהל' מעשר הלכה ד:

נ ב מיי' פ"יא מהל' מעשר שני הלכה ז והלכה יב:

נא ג מיי' פ"ט מהל' מעשר הלכה א , סמג עשין קלח:

נב ד מיי' פ"ט מהל' מעשר הלכה ב:

נג ה מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה יד , סמג עשין מד"ס ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקס סעיף ג:

דף מח עמוד בעריכה

נד א מיי' פ"א מהל' בית הבחירה הלכה ח , סמג לאוין רצ:

נה (ב) [השמיט הרמב"ם ומצאתי שהמשנה למלך פ"ט מהל' כלי המקדש דין ז' תמה על זה]:

דף מט עמוד אעריכה

נה א מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה טו , סמג עשין מד"ס ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקס סעיף ד:

דף מט עמוד בעריכה

נו א ב מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה טו , סמג עשין מד"ס ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקס סעיף ד:

נז ג מיי' פ"ה מהל' נזקי ממון הלכה ט , סמג עשין סו , טור ושו"ע חו"מ סי' תט סעיף ב:

נח ד מיי' פ"יא מהל' ע"ז הלכה א , סמג לאוין נ , טור ושו"ע יו"ד סי' קעח סעיף א:

נט ה מיי' פ"יא מהל' ע"ז הלכה ג , טור ושו"ע יו"ד סי' קעח סעיף ב:  1. ^ לא ברור בדפוס. מכל מקום, לכאורה הציון הנכונה הינו ברמב"ם הל' פרה אדומה פ"א הלכה ז'. וצע"ע. -- ויקיעורך