פתיחת התפריט הראשי

דף מד עמוד בעריכה

דף מה עמוד אעריכה

דף מה עמוד בעריכה

דף מו עמוד אעריכה

דף מו עמוד בעריכה

דף מז עמוד אעריכה

דף מז עמוד בעריכה

דף מח עמוד אעריכה

דף מח עמוד בעריכה

נד א מיי' פ"א מהל' בית הבחירה הלכה ח , סמג לאוין רצ:

נה (ב) [השמיט הרמב"ם ומצאתי שהמשנה למלך פ"ט מהל' כלי המקדש דין ז' תמה על זה]:

דף מט עמוד אעריכה

דף מט עמוד בעריכה