עין משפט ונר מצוה/סוטה/פרק ט

דף מד עמוד ב עריכה

א ד מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ג', סמג עשין עח:

ב ה מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה א':

ג ו מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה י"א:

ד ז מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ה':

ה ח מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ד':

ו ט מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה א':

דף מה עמוד א עריכה

ז א ב מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה א', סמג עשין עח:

ח ג מיי' פ"ג מהל' ממרים הלכה ה' והלכה ז, סמג לאוין קסג:

ט ד מיי' פ"ג מהל' סנהדרין הלכה ב':

י ה מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה י"א:

יא ו מיי' פ"ה מהל' מתנות עניים הלכה א':

יב ז מיי' פ"א מהל' מתנות עניים הלכה ו':

יג ח ט מיי' פ"א מהל' מתנות עניים הלכה ה':

יד י מיי' פ"א מהל' מתנות עניים הלכה ד' וע"ש:

טו כ מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה י':

דף מה עמוד ב עריכה

טז א מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה י"א:

יז ב מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ה':

יח ג מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ח':

יט ד מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ד' והלכה ח, ומיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה י"ד:

כ ה ו מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ט':

כא ז מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ד', ומיי' פ"ד מהל' עבודת כוכבים הלכה ד', ומיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה י"ד, ומיי' פי"ד מהל' טומאת צרעת הלכה י"א:

כב ח מיי' פ"ה מהל' נזקי ממון הלכה ג', ומיי' פ"ח מהל' טומאת מת הלכה ז', טור ח"מ סימן רעד:

כג ט מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ט' והלכה י:

כד י מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ב', סמג עשין עח:

כה כ מיי' פ"י מהל' רוצח הלכה ג':

כו ל מיי' פ"י מהל' רוצח הלכה ב':

כז מ נ מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ב' והלכה ג, סמג עשין עח:

כח ס מיי' פ"י מהל' רוצח הלכה ט':

כט ע פ מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ג':

דף מו עמוד א עריכה

ל א ב מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ג', סמג עשין עח:

לא נ מיי' פ"א מהל' פרה אדומה הלכה א', סמג עשין רלב ועשה רלג:

לב ד מיי' פ"א מהל' פרה אדומה הלכה ז':

לג ה מיי' פ"י מהל' רוצח הלכה ב':

לד ו ז ח מיי' פ"א מהל' פרה אדומה הלכה ז':

לה ט מיי' פ"א מהל' איסורי מזבח הלכה א':

לו י כ מיי' פ"א מהל' פרה אדומה הלכה ז':

לז ל מ נ מיי' פ"?? מהל' רוצח הלכה ג:[1]

דף מו עמוד ב עריכה

לח א ב ג ד מיי' פי"ד מהל' אבל הלכה ג', סמג עשין מד"ס ב:

לט ה מיי' פי"ד מהל' אבל הלכה ב':

דף מז עמוד א עריכה

מ א ב ג מיי' פ"י מהל' רוצח הלכה ח':

מא ד מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה י"ג:

מב ה ו מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה י"ד:

מג ז מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה י"ב:

מד ח מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה י"ט:

דף מז עמוד ב עריכה

מה א מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה י"א והלכה יב:

מו ב מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה י"ג:

מז ג מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה י"ד והלכה טו:

מח ד מיי' פי"א מהל' מעשר שני הלכה י"ג:

דף מח עמוד א עריכה

מט א מיי' פ"א מהל' מעשר הלכה ד':

נ ב מיי' פי"א מהל' מעשר שני הלכה ז' והלכה יב:

נא ג מיי' פ"ט מהל' מעשר הלכה א', סמג עשין קלח:

נב ד מיי' פ"ט מהל' מעשר הלכה ב':

נג ה מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה י"ד, סמג עשין מד"ס ג, טור ושו"ע או"ח סי' תק"ס סעיף ג':

דף מח עמוד ב עריכה

נד א מיי' פ"א מהל' בית הבחירה הלכה ח', סמג לאוין רצ:

נה (ב) [השמיט הרמב"ם ומצאתי שהמשנה למלך פ"ט מהל' כלי המקדש דין ז' תמה על זה]:

דף מט עמוד א עריכה

נה א מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה ט"ו, סמג עשין מד"ס ג, טור ושו"ע או"ח סי' תק"ס סעיף ד':

דף מט עמוד ב עריכה

נו א ב מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה ט"ו, סמג עשין מד"ס ג, טור ושו"ע או"ח סי' תק"ס סעיף ד':

נז ג מיי' פ"ה מהל' נזקי ממון הלכה ט', סמג עשין סו, טור ושו"ע חו"מ סי' ת"ט סעיף ב':

נח ד מיי' פי"א מהל' ע"ז הלכה א', סמג לאוין נ, טור ושו"ע יו"ד סי' קע"ח סעיף א':

נט ה מיי' פי"א מהל' ע"ז הלכה ג', טור ושו"ע יו"ד סי' קע"ח סעיף ב':  1. ^ לא ברור בדפוס. מכל מקום, לכאורה הציון הנכונה הינו ברמב"ם הל' פרה אדומה פ"א הלכה ז'. וצע"ע. -- ויקיעורך