מצודות על משלי ו


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם ערבת" - ערבות ממון בשביל אחר.

"לזר" - בעבור הזר תקעת כפך, והוא ענין קיום ותוקף על הערבות.

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נוקשת" - הנה, דע שבאת למוקש, ונלכדת בה ע"י אמרי פיך.

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עשה זאת איפוא בני" - ר"ל: עתה עשה זאת בני והנצל מיד המלוה, כי באת בידו ונתחייבת לו.

"לך התרפס" - היה לו למרמס הרגל, ר"ל הכנע עצמך לפניו.

"ורהב רעך" - החזק והמשל רעך על עצמך. 

מצודת ציון

"אפוא" - כמו עתה, וכן (ישעיהו כב): "מה לך אפוא".

"התרפס" - ענין דריסה ורמיסה, כמו (דניאל ז): "ושארה ברגלה רפסה".

"ורהב" - ענין התחזקות, כמו (ישעיהו ג): "ירהבו הנער בזקן".

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל תתן שנה" - ר"ל אל תתעצל בדבר.

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנצל כצבי" - ראה להנצל במהירות כצבי הממהר לברוח מיד הלוכדו כשימצא מנוס.

"מיד יקוש" - מיד מוקש הפח.

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עצל" - אתה, העצל, לך אל הנמלה, וראה מנהגה, ולמד ממנה חכמה

מצודת ציון

"נמלה" - שם בריה קטנה.

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר אין לה קצין" - להכריחה על מעשיה להכין מאכלה לבל תגזול מחברתה. 

מצודת ציון

"קצין" - שר ומושל.

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תכין" - עם כל זה, מעצמה בחכמתה תכין לחמה בקיץ, עת תמצא על-פני השדה. וממנה למוד להכין הכל בעוד לאל ידך. 

מצודת ציון

"אגרה" - ענין אסיפה, כמו (משלי י): "אוגר בקיץ".

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מעט שנות" - פן תחשוב 'אישן מעט, ואחרי זה אנום מעט, ואחרי זה אשכב בחבוק ידים לנום', כי כן דרך השוכב לחבק ידיו זה בזה. 

מצודת ציון

"תנומות" - היא שינה קלה.

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובא כמהלך" - בעבור זה יבוא לך עניות פתאום, כאורח המהלך בדרך, הבא פתאום לבית מלונו ולא נודע טרם בואו.

"ומחסורך" - דבר המחסר עושרך מהרה יבא, כאיש המלובש במגן לרדת אל המלחמה, שאין דרכו להתעכב בדרך מהלכו. 

מצודת ציון

"ראשך" - ענין עוני ודלות, כמו (משלי י): "ראש עשה כף רמיה".

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אדם בליעל" - מי שפורק מעליו עול מקום הוא איש און והולך עקשות פה, ר"ל מעקם פיו לרמז לשון הרע. 

מצודת ציון

"בליעל" - בלי עול, ר"ל הפורק עול שמים.

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קורץ בעיניו וגו'" - ענין כולם הם רמיזות לשון הרע. 

מצודת ציון

"קורץ" - ענין הנידנוד לרמז הלעג, והוא מלשון (ירמיהו מו): "קרץ מצפון", כי ברוב הנדנוד כאלו כורת ומשבר העינים.

"מולל" - הוא מלשון מילה ודבור, ר"ל: כאילו מדבר ברגליו דבר הלעג.

"מורה" - כאלו מלמד דבר הלעג באצבעותיו.

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תהפוכות בלבו" - מחשבות לבו להפוך הדבר מכמות שהוא.

"חורש רע" - חושב רע בכל עת, ומגרה מחלוקת בין אנשים. ר"ל: כיון שפרק עול המקום, בודאי את כל אלה יעשה. 

מצודת ציון

"מדינים" - מלשון מדון ומריבה

"ישלח" - ענין גרוי ושסוי, כמו (דברים לב): "ושן בהמות אשלח בם".

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואין מרפא" - לא יהיה רפואה לשברו. 

מצודת ציון

"אידו" - ענין צער ומקרה רע.

"פתע" - הוא כמו פתאום.

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושבע" - השביעית היא תועבת נפשו, ר"ל שנואה מכולן.

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עינים רמות" - זה המתגאה המרים עיניו כלפי מעלה, לא כדרך שפלי הרוח אשר ישפילו עיניהם להסתכל כלפי מטה.

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לב חורש" - המפנה לבבו לחשוב מחשבות און.

"לרוץ לרעה" - לעשות במהירות עד לא יתנחם.

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יפיח וגו'" - ר"ל עד שקר מדבר כזבים, ואחת היא.

"בין אחים" - בין אוהבים יגרה מחלוקת בספור לשון הרע, והיא השביעית הקשה מכולן, כי בזה הורג שלשה - את עצמו והמקבלו והנאמר עליו. 

מצודת ציון

"יפיח" - ענין דבור ע"ש שבא בהפחת הפה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מצות אביך" - כי הלא בודאי חפץ בתקנתך.

"תורת אמך" - מה שהיא מלמדתך. 

מצודת ציון

"תטוש" - ענין עזיבה.

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ענדם" - ענין קשירה, כמו (איוב לא): "אענדנו עטרות לי".

"גרגרותיך" - מלשון גרון וצואר.

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תנחה אותך" - תנהג אותך בדרך הישר.

"תשמור עליך" - משודדי לילה.

"היא תשיחך" - תדבר עמך, כחבר טוב המדבר עם חבירו להשתעשע עמו. 

מצודת ציון

"תנחה" - תנהג.

"והקיצות" - ענין הערה מהשינה.

"תשיחך" - מלשון שיחה ודבור.

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי נר מצוה" - המצוה שאדם עושה מאירה לו כנר, והלומד תורה היא לו כאור היום, והשומע תוכחת מוסר הוא לו דרך המביא חיים.

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לשמרך" - כי המוסר יועיל לשמרך מאשה זונה.

"מחלקת" - מחלקלקות פתויי הנכריה, והוא כפל ענין במ"ש.

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואל תקחך" - אל תקח לבך להיות נמשך אחריה ע"י רמזי עפעפיה.

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי בעד אשה זונה" - בעבור חמדת אשה זונה בא האדם לרב העוני, עד כי ישאל ככר לחם.

"תצוד" - בחלקת אמריה תצוד את הנפש, עם שהיתה יקרה ונקיה מעוון. 

מצודת ציון

"ככר לחם" - כן נקרא לחם שלם.

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"היחתה" - וכי אפשר שישאב איש בחיקו את האש, ולא תשרפנה בגדיו?! 

מצודת ציון

"היחתה" - ענין שאיבת האש ממקומו, כמו (ישעיהו ל): "לחתות אש מיקוד".

"בחיקו" - ר"ל בבגדו שממול החיק.

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם יהלך" - וכי יהלך איש על גחלים ולא תשרפנה רגליו?! 

מצודת ציון

"תכוינה" - ענין שרפה, כמו (שמות כא): "כויה תחת כויה".

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כן הבא" - כן הוא הבא אל אשת רעהו, כי כל הנוגע בה לא ינקה מעונש הראוי.

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא יבוזו" - אין מרבים לבזות את הגנב כאשר יגנוב למלא נפשו כי רעב הוא וגנב לשבור הרעבון, וכמעט לאונס יחשב.

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונמצא" - וכאשר ימצא יוכל לתקן בתשלומין, ואם יתן שבע פעמים כשיעור הגניבה אז חדל ממנו בעל הגניבה.

"את כל הון" - ר"ל: הלא לא יתן יותר מכל הון ביתו, אבל לא נגע עד הנפש.

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נואף אשה" - אבל המנאף עם אשה הוא חסר לב, והרוצה להשחית נפשו עשה יעשה כזאת, הואיל ואין לו הכרחיות כגונב ממון.

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נגע וקלון ימצא" - מן השמים ימצא נגע, כי ע"י גלוי עריות הנגעים באים; ומן הבריות ימצא קלון.

"לא תמחה" - לא תהיה נשכחת. 

מצודת ציון

"וקלון" - ענין בזיון.

"תמחה" - ענין מחיקה.

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי קנאה" - הנקמה תעורר חמת הבעל, ולא ימחול עליו ביום אשר תמצא ידו לנקום נקם, ותהיה אם-כן הדבר שמור ולא תשכח. 

מצודת ציון

"קנאה" - נקמה.

"חמת" - מלשון חמה וכעס.

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא ישא" - לא יהיה נושא פנים של כל מין ממיני הכופר להעביר הקצף בעבורו.

"ולא יאבה" - לא ירצה לחמול אם תרבה שוחד; והוא כפל ענין במ"ש. 

מצודת ציון

"כופר שוחד" - עניינם כמו פדיון.