מצודות על ירמיהו לא ז


מצודת דוד

"קהל גדול" - קבוץ גדול

"בם" - בהבאים יהיה עור ופסח וגו' ר"ל כולם ישובו איש לא נעדר

"מירכתי ארץ" - הם בני עשרת השבטים שגלו למרחוק לקצות הארץ

"הנני מביא" - כי הנני מביא אותם מארץ צפון הם שגלו לבבל

מצודת ציון

"מירכתי" - מסוף

"ופסח" - חגר