מצודות על ירמיהו לא


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שרידי" - ענין שארית ושיור כמו שריד ופליט (לקמן מב)

"להרגיעו" - ענין מנוחה וההשקט כמו ומצאו מרגוע לנפשכם (לעיל ו) 

מצודת דוד

"הלוך" - לכן הלך ישראל למקום מרגועם לרשת את הארץ לשבת בה בהשקט

"עם שרידי חרב" - עם ישראל הנשארים מחרב מצרים המתנכלים אותם להמיתם העם ההוא מצא חן בעיני בעת שהלכו אחרי במדבר ארץ לא זרועה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מרחוק" - אמר הנביא מזמן רחוק עוד היינו במצרים נראה לי ה' ר"ל נגלה אז לנביאי ישראל הם משה ואהרן

"ואהבת עולם" - ר"ל וכן יאמר תמיד הנה אהבת עולם אהבתיך על כן אמשיך לך חסד

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אבנך ונבנית" - מלשון בנין

"תעדי" - מלשון עדי וקשוט

"תופיך" - שם כלי נגון

"במחול" - ענין רקוד השמחה כמו הפכת מספדי למחול לי (תהלים ל)ולזה יש כלי נגון נקראת מחול כמ"ש הללוהו בתוף ומחול (שם קנ) לפי שהיא מעוררת רקוד השמחה 

מצודת דוד

"ויצאת" - ותצא ברקוד של שמחה ולפי שהמשיל את ישראל לבתולה אמר ענין שמחת הבתולה ותענוגיה ור"ל הרבה טובה יבוא לך

"תעדי תפיך" - תקשטי תופיך לייפותם כדרך המתענגים שמייפים כלי הנגון בכל מיני פאר

"בתולת ישראל" - את עדת ישראל החביבה עלי כבתולה אשר לא ידעה איש שהיא חביבה לבעלה

"עוד אבנך ונבנית" - ר"ל הנה הבית הראשון והשני בנו בני אדם ונחרבו ועוד אבנך אני את השלישי ותשאר בנויה עד עולם או ר"ל הנה בגולה אתה מפוזר בין העמים כבנין הנהרס אשר יתפזרו אבניו ואני אקבצך להיות יחד כאבנים בכותלי הבנין ועד עולם תהיה בנויה ולא תגלה עוד

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וחללו" - ענין פדיון כמו נטע כרם ולא חללו (דברים כ

מצודת דוד

"בהרי שמרון" - עם כי עתה המה שוממין

"נטעו" - עבר במקום עתיד ור"ל הנוטעים ינטעו הכרמים והם יחללוה בשנה הד' כמ"ש ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הלולים לה' (ויקרא יט) שצריך להביא הפירות לירושלים ולאוכלן שם או לפדותן ולחללן על כסף ויוציא הכסף בירושלים ואמר שהנוטעים יחללום ולא יקחם האויב כמאז ומגודל הרבוי לא יוכלו להביאם לירושלים ויחללום על כסף

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נוצרים" - ענין שמירה ועל הצופים יאמר שדרכם לעמוד במקום גבוה לראות מי ומי הבאים לשמור את העיר מן הנזק 

מצודת דוד

"כי יש יום" - הנה יום מוכן אשר הצופים העומדים בהרים יקראו בקול קומו ונעלה אל ציון אל ה' כי באה הגאולה וחזרה השכינה למקומה לציון

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וצהלו" - ענין השמעת קול גדול כמו פצחי רנה וצהלי (ישעיהו נד

מצודת דוד

"השמיעו הללו וגו'" - השמיעו קול והללו את ה' ואמרו אתה ה' הנה הושעת את עמך וגו'

"רנו ליעקב שמחה" - הוא הפוך ה' אמר ליעקב רנו בקול שמחה

"וצהלו" - השמיעו קול גדול

"בראש הגוים" - רצה לומר במקומות הגבוהות שבארצות הגוים להיות הקול נשמע למרחוק

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מירכתי" - מסוף

"ופסח" - חגר 

מצודת דוד

"קהל גדול" - קבוץ גדול

"בם" - בהבאים יהיה עור ופסח וגו' ר"ל כולם ישובו איש לא נעדר

"מירכתי ארץ" - הם בני עשרת השבטים שגלו למרחוק לקצות הארץ

"הנני מביא" - כי הנני מביא אותם מארץ צפון הם שגלו לבבל

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אובילם" - ענין הבאה כמו יובל שי (שם יח)

"אל נחלי מים" - על נחלי מים 

מצודת דוד

"בכורי הוא" - חביב עלי כבן בכור לאביו

"לאב" - לחשוש בתקנתם כאב החושש בתקנת בנו

"בדרך ישר" - בדרך שוה מבלי עקמימות למען לא יכשלו בם

"בבכי יבואו" - ר"ל ע"י תשובה ותפלה אגאלם

"אל נחלי מים" - אצל נחלי מים למען ימצאו לרוות הצמאון

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מזרה" - ענין פזור כמו וזריתים לכל רוח (לקמן מט) 

מצודת דוד

"ואמרו" - כה תאמרו הנה ישראל המפוזר באומות המקום יקבץ אותו וישמרו כרועה השומר עדרו

"והגידו" - מה שתשמעו הגידו באיים הרחוקים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי פדה" - מן הגולה

"ממנו" - מישראל המסור בידו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ונהרו" - ימשכו כנהר וכן ונהרו אליו כל הגוים (ישעיהו ב)

"תירוש" - כן יקרא ענבי היין

"יצהר" - הוא השמן

"רוה" - שבעה כמו הרוה את הארץ (שם נה)

"לדאבה" - ענין עצבון ודאגה כמו ודאבון נפש (דברים כח

מצודת דוד

"כגן רוה" - יהיו שביעים בטובה כגן הירק השביעה בכל עת כי הדרך להשקותה ברגל

"ולא יוסיפו עוד" - לא יוסיפו להיות בעצבון ודאגה כמאז

"במרום ציון" - בהר ציון שהוא רם ונשא

"ונהרו" - ימשכו לבוא אל טוב ה' ר"ל לקבל טובה מרובה וחוזר ומפרש על דגן וגו'

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"במחול" - ריקוד של שמחה 

מצודת דוד

"ושמחתים מיגונם" - ר"ל ערך השמחה יהיה יותר מערך היגון שהיה להם מאז

"ובחורים וזקנים יחדיו" - לרוב השמחה יהיו הזקנים נמשכים אחר הבחורים לעשות כמעשיהם לשמוח במחול

"והפכתי" - האבל שהיה להם מאז אהפוך לששון ובזה יהיו מנוחמים על האבל שמאז

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ורויתי" - ענין שביעה

"דשן" - ענין שומן 

מצודת דוד

"את טובי" - את הטוב הבא להם מאתי

"ורויתי" - לפי שבעת החורבן היה נעדר מהכהנים מיתר אשי ה' לכן אמר הנה אז אשביע נפש הכהנים דשן כי יאכלו בשר הקדשים

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ברמה" - בשמים הרמים

"נהי" - ענין יללה

"תמרורים" - מלשון מרירות

"מאנה" - מלשון מיאון 

מצודת דוד

"כי איננו" - אין מי נשאר בארצם כי כולם גלו

"רחל מבכה" - הקול ההוא של רחל אמנו אשר מבכה על בניה שגלו לבין האומות

"מאנה" - ממאנת לקבל תנחומין על בניה

"קול ברמה נשמע" - הנה בשמי מרום נשמע קול והוא יללת בכי מר

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועיניך" - מנעי עיניך מדמעה

"כי יש שכר לפעולתך" - ארז"ל בשעה שהעמיד מנשה דמות בהיכל נכנסה רחל לפני המקום ואמרה הלוא רחמיך מרובים מרחמי בשר ודם ואני הלא הכנסתי צרתי בתוך ביתי כי בעצמי מסרתי הסימנים ביד לאה אחותי ואף אתה אם בניך הכניסו צרתך בביתך מחול להם ואמר לה המקום הנה עתה תקבל שכר על פעולתך שמסרת הסימנים ובגמול זה ישובו בניך מארץ אויב או ר"ל לפעולת בניך שעם קושי גלות בבל לא כחשו בה' ועשו מצותיו ובגמול זה ישובו מארץ אויב

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויש תקוה" - יש לך מקום לצפות לאחרית טוב לבניך כי בגמול זה ישובו בניך לגבולם וכפל הדבר במלות שונות

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מתנודד" - מלשון הנדה והנעה

"לומד" - ענין ההרגל כמו פרא למד מדבר (לעיל ב) 

מצודת דוד

"כי אתה ה' אלהי" - אם כן מהראוי לשוב אליך

"השיבני" - אתה תעורר לבי לשוב אליך וכן אעשה ואשוב אליך

"שמוע שמעתי" - הוא מאמר המקום שמעתי אשר מלכות עשרת השבטים הנקראים ע"ש אפרים הנה הוא מתנודד בראש כדרך המצטער ומקונן ואומר הנה יסרתני ביסורין לגלות אזני למוסר והנה קבלתי המוסר כעגל הזה אשר לא הורגל למשוך בעול וכאשר ירגילהו יחזור וימשך כן אני כמוהו

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נחמתי" - ענין הפוך מחשבה וחרטה

"ספקתי" - ענין הכאה כמו ויספוק את כפיו (במדבר כד)

"ירך" - צד הגוף

"נשאתי" - מלשון משא וסבל 

מצודת דוד

"כי נשאתי חרפת נעורי" - ר"ל כאשר חטאתי עתה היו נזכרים עלי חרפת העונות שעשיתי מאז כי כן הדרך כשיתמיד האדם ללכת בדרך רשע כשאדם רואהו עובר עבירה יאמר עליו הנה זה רשע מנערותו

"כי אחרי שובי" - אחרי ששבתי מדרכי הרעים אני תוהא ומתחרט על העונות שעשיתי

"ואחרי הודעי" - אחרי שהתבוננתי בעצמי שלא עשיתי הטוב ספקתי ביד על הירך כדרך אדם המתחרט

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יקיר" - מלשון יקר וחשוב

"שעשועים" - ענין התעסקות לשמוח וכן ושעשע יונק (ישעיהו יא)

"מדי" - מתי וכן מדי עברו (שם כח)

"עוד" - הוא ענין רבוי כמו ויבך על צואריו עוד (בראשית מו)

"המו" - מלשון המיה והוא ענין הכמרת רחמים וחמלה וכן המון מעיך (ישעיהו סג

מצודת דוד

"על כן" - הואיל ואני זוכר בו זמן מרובה לכן המו מעי לו וארחם עליו

"הבן יקיר" - זהו מאמר המקום שאמר וכי אפרים הוא לי לבן יקיר וכי הוא לי לילד נחמד שאביו משעשע עמו אשר מתי שאני מדבר בו לא אפסוק מיד כי אם אזכרנו עוד זמן רב כדרך האב המדבר בבנו החביב לו שלא יפסוק מלזכרו עד זמן רב כי יתענג בזכרון שמו

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הציבי" - ענין העמדה

"ציונים" - ענין סימן ואות כמו ובנה אצלו ציון (יחזקאל לט)

"תמרורים" - אילני תומר

"שתי" - ענין שימה

"למסילה" - ענין שביל ודרך 

מצודת דוד

"שובי וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"שובי" - ובדרך הזה תשובי בתולת ישראל ר"ל החביבה עלי כבתולה על הנושאה

"שימי" - נטעי לך הרבה אילני תומר להכיר הדרך וכפל הדבר במלות שונות

"שתי לבך וגו'" - תן לבך על המסילה שהלכת דרך בה לזכור אותה

"הציבי" - אתה ישראל בעת תלכי בגולה הציבי לך ציונים על הדרך למען תכיר את הדרך לשוב דרך בה והוא ענין מליצה והפלגה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תתחמקין" - ענין סבוב כמו חמק עבר (שיר השירים ה)

"השובבה" - ענין מרד כמו מדוע שובבה העם (לעיל ח) 

מצודת דוד

"כי ברא" - כי אז יברא ה' דבר חדש שעם היות שעתה נמשלת לנקבה שימשול בה בעלה לפי שבעלוך אדונים קשים הנה אז תסובב להיות גבר למשול עוד על הכשדים כגבר על אשה

"עד מתי תתחמקין" - את הבת השובבה עד מתי תהיה עוד מסובבת מארצך להיות בעוונך

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בשובי" - מלשון השבה

"שבותם" - מלשון שבי

"נוה" - ענין מדור 

מצודת דוד

"בשובי" - בעת אשיב בני השבי למקומם יאמרו יברכך ה' אתה נוה הצדק והוא ירושלים

"הר הקדש" - זהו בית המקדש

"עוד יאמרו וגו'" - עוד יבוא זמן אשר הכל יאמרו

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אכרים" - הם עובדי האדמה בחרישה כמו בושו אכרים (לעיל יד)

"בעדר" - עם עדר ובאה בי"ת במקום עם וכן הרק אך במשה דבר ה' (במדבר יב)ומשפטו עם משה 

מצודת דוד

"אכרים" - שם יהיו עובדי האדמה בחרישה ורועי העדר יסעו שם ממקום למקום עם עדריהם לבקש מרעה ולא יפחדו מן האויב

"וישבו בה" - בירושלים הנקראת נוה הצדק

"וכל עריו" - ובכל ערי יהודה בכולם יחדיו ישבו

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הרויתי" - ענין שביעה

"עיפה" - ר"ל צמאה כי העיף צמא למים

"דאבה" - ענין עצבון 

מצודת דוד

"כי הרויתי" - כי אז אשביע נפש העיפה וצמאה למים וכל נפש עצבה אמלא טובה

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הקיצותי" - מלשון יקיצה והערה מן השינה

"ושנתי" - מלשון שינה

"ערבה" - ענין מתיקות כמו וערבה שנתך (משלי ג

מצודת דוד

"ושנתי ערבה לי" - משכב השינה היתה מתוקה עלי כי נבואה טובה ראיתי בחלום

"הקיצותי ואראה" - ר"ל הנה הקיצותי מן השינה וההקצה היתה בעבור כי ראיתי הנבואה ההיא בחלום ודוגמתן הן אתה קצפת ונחטא (ישעיהו סד) ורצה לומר והקצף היה על כי חטאנו

"על זאת" - בעבור הנבואה הטובה הזאת הקיצותי מן השינה כי בחלום ראה הנבואה ההיא ומרוב התעוררות השמחה הקיץ מן השינה

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זרע וגו'" - גם בני אדם יתרבו גם הבהמות ולא תהיה בם משכלה ועקרה

"וזרעתי" - כמו הזורע תבואה הנה תצמח יותר ממה שזרע כן יתרבו בכל עת

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שקדתי" - ענין מהירות והתמדה כמו שוקד אני על דברי (לעיל א)

"לנתוש" - ענין עקירה

"ולנתוץ" - ענין שבירה

"ולהרוס" - מלשון הריסה וקלקול

"לבנות" - מלשון בנין 

מצודת דוד

"כאשר שקדתי" - כמו שהייתי ממהר ומשתדל להרע להם כן אמהר ואשתדל להיטיב להם

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בוסר" - כן נקרא הפרי שלא נגמר הבישול והוא חמוץ ומקהה את השנים כמו ובוסר גומל יהיה נצה (ישעיהו יח)

"תקהינה" - ענין חלישת השנים לחתך המאכל וכן אם קהה הברזל (קהלת י)ור"ל שנחלש הברזל לכרות העץ 

מצודת דוד

"לא יאמרו עוד" - לא יתרעמו עוד לומר הנה האבות אכלו בוסר וגו' והלא הנכון מי שאכל הבוסר יקהו שיניו ר"ל האבות חטאו והנה הבנים מקבלים העונש הלא הנכון שהחוטא יקבל בעצמו העונש וכן נאמר שאמרו כמתרעמים אבות יאכלו בוסר וגו' (יחזקאל יח)

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אם" - כי אז לא כן תהיה כי כ"א ימות בעוונו ולא יענשו בניו אחריו וכמו האוכל הבוסר אשר תקהינה שיניו לבדם ולא שיני בניו כן יהיה בדבר העונש (וזהו לפי שלעתיד לא יתגבר עליהם היצה"ר כ"כ לעשות עבירות חמורות ושיאחזו הבנים גם המה בהם עד שיענשו גם בעוון אביהם)

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ברית חדשה" - ר"ל ענין הברית יהיה חדש מה שלא היה מאז

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"החזיקי" - ענין אחיזה

"הפרו" - ענין ביטול

"בעלתי" - ענין אדון כמו אם בעליו עמו (שמות כב

מצודת דוד

"ואנכי" - אבל אנכי לא הפרתי כי הייתי להם לאדון להושיעם מכף האויב

"לא כברית" - לא יהיה כמו הברית אשר כרתי עם אבותם וגו'

"אשר המה" - הברית ההוא הפרו הם

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והייתי וגו' והמה וגו'" - ר"ל כמוני כמוהם לא תופר הברית ההיא כי אני אהיה להם לאלהים להושיעם ולהצילם והמה יהיו לי לעם להאמין בי ולשמור מצותי

"ועל לבם אכתבנה" - ר"ל לא תשכח מלבם כאלו היתה חקוקה שמה

"נתתי" - עבר במקום עתיד ר"ל אתן תורתי בקרבם כלומר אטה לבם לקיים את התורה

"אחרי הימים ההם" - אחר שישובו מן הגולה

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אסלח וגו'" - והכל יהיו אם כן טהורים ומנוקים מעון ולכן כולם ישיגו ההשגה ההיא שה' הוא האלהים

"ולא ילמדו" - לא יצטרכו עוד ללמד איש את רעהו ולזרז לאמר דעו את ה' כי כולם מעצמם ידעו אותי מן הקטנים עד הגדולים

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חוקת" - ענין דבר קבוע

"רוגע" - ענין בקיעה כמו עורי רגע (איוב ו

מצודת דוד

"רוגע הים" - הבוקע הים לפני בני ישראל בצאתם ממצרים

"ויהמו גליו" - רצה לומר עם כי גליו היו הומים בקול גדול והיו שוטפים והולכים עכ"ז בקעו ולא הלכו הגלים כדרכם

"נותן שמש" - הנותן את השמש להאיר בכל יום ונותן חוקות ירח וכוכבים להאיר בכל לילה

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ימושו" - ענין הסרה כמו לא ימיש עמוד הענן (שמות יג)

"ישבתו" - ענין ביטול 

מצודת דוד

"כל הימים" - ר"ל כל הימים ישבתו וגו' כמו החוקים האלה כלומר כמו שהם לא ימושו כן וגו'

"מהיות גוי לפני" - לבלי היות לפני גוי ר"ל עם מיוחד

"אם ימושו החוקים" - אם חוקות השמש והירח יסורו מלפני לבל יאיר כי אם בזמנו הקבוע לו אז גם זרע ישראל ישבתו וגו' ור"ל כמו שהחוקים האלה לא ימושו כן זרע ישראל לא ישבתו

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מוסדי" - מלשון יסוד והוא מרכז כדור הארצי

"על כל" - בעבור כל 

מצודת דוד

"אם ימדו" - אם יהיה נמדד גובה השמים אשר הוא ממעל ואם יהיה נחקר במדידה עומק יסוד הארץ אשר היא מלמטה אז גם אני אמאס בכל זרע ישראל בעבור כל הפשעים אשר עשו ור"ל כמו שא"א למדוד גובה השמים ולחקור במדידה עומק יסוד הארץ כן לא אמאס בישראל בעבור פשעם

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שער הפנה" - שער העומד בזוית 

מצודת דוד

"ונבנתה העיר" - ר"ל ירושלים תתרחב ממה שהיתה ותהיה בנויה להיות קודש לה' ממגדל חננאל עד שער הפנה וזהו הרוחב מצפון לדרום

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"קו המדה" - חבל המיוחד למדוד בו

"על גבעת גרב" - עד גבעת גרב וכן וירכתו על צידון (בראשית מט)

"ונסב" - מלשון סבוב 

מצודת דוד

"ויצא עוד" - רצה לומר נגד כל הרוחב ההוא יצא עוד קו המדה למדוד ארכו עד גבעת גרב ויסבב גועתה והם שמות מקומות

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הפגרים" - ההרוגים

"והדשן" - אפר המזבח

"השדמות" - מלשון שדה וכן שדמות חשבון (ישעיהו טז)

"קדרון" - כן שם הנחל

"ינתש" - ענין עקירה

"יהרס" - מלשון הריסה וקלקול 

מצודת דוד

"לא ינתש" - מאז והלאה לא יעקר ולא יהרס עד עולם כי לא יכבשה עוד האויב

"קדש לה'" - כל הרוחב והאורך הזה יהיה קדש לה' קדוש בקדושת העיר

"עד וגו'" - עד זוית שער אשר הסוסים באים בו העומד מהעבר מזה ברוחב ההוספה כלפי המזרח

"עד נחל קדרון" - העומד מהעבר מזה

"והדשן" - מקום שפך הדשן שהיה מחוץ לעיר

"וכל השדמות" - מקום השדות

"וכל העמק הפגרים" - גם יסבב העמק שנפלו שם פגרי מחנה סנחריב