מכילתא על שמות כב יח


קעו. כל שוכב עם בהמה למה נאמר. לפי שהוא אומר ואיש אשר יתן שכבתו בבהמה (ויקרא כ) בסקילה. אתה אומר בסקילה, או אינו אלא באחת מכל מיתות האמורות בתורה. תלמוד לומר ואת הבהמה תהרוגו (שם). נאמר כאן הריגה, ונאמר להלן הריגה. מה להלן בסקילה אף כאן בסקילה. עונש שמענו, אזהרה מנין, תלמוד לומר ובכל בהמה לא תתן שכבתך (שם יח). אין לי אלא עונש ואזהרה לשוכב, עונש לנשכב מנין. תלמוד לומר כל שוכב עם בהמה מות יומת. קרא הכתוב לנשכב כשוכב. מה זה בסקילה, אף זה בסקילה. עונש שמענו אזהרה לא שמענו. תלמוד לומר (לא תהיה קדשה מבנות ישראל) ולא יהיה קדש מבני ישראל (דבריס כג). ואומר, וגם קדש היה בארץ עשו ככל התועבות הגוים אשר הוריש ה' (מלכים א' יד).


ראו גם: התורה והמצוה על שמות כב יח - פירוש מלבי"ם על המכילתא.קיצור דרך: mdrjhlka-jm-22-18