מכילתא על שמות כב יא

<< מכילתא על שמות • פרק כב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • קנט. (ואם גנב יגנב מעמו) זה שומר שכר, והעליון שומר חנם. אתה אומר כן, או אינו אומר אלא זה שומר חנם והעליון שומר שכר. הרי אתה דן. הואיל והשומר חייב (והשוכר) חייב. מה (שוכר) שהוא נהנה, אף שומר שכר שהוא נהנה. יצא שומר חנם שאינו נהנה. הא אין עליד לומר כלשון האחרון אלא כלשון הראשון, זה שומר שכר והעליון שומר חנם.

קס. ואם גנב יגנב . אין לי אלא גנבה, אבדה מנין- הרי אתה דן. הואיל וגנבה חסרון שמירה, ואבדה חסרון שמירה. אם למדת על גנבה שהוא חייב עליה לשלם, אף אבדה יהא חייב לשלם. [רבי יוסי אומר,] אם גנב יגנב (ר' יוסי אומר,) להביא את (הגנבה) [והאבדה].

קסא. מעמו (להביא) [להוציא] את הצוער (ולהוציא) [ולהביא] את (דמי) הנוקד.


ראו גם: התורה והמצוה על שמות כב יא - פירוש מלבי"ם על המכילתא.
קיצור דרך: mdrjhlka-jm-22-11