מכילתא על שמות כב כא


קעט. כל אלמנה ויתום לא תענון אין לי אלא אלמנה ויתום. שאר נל אדם מנין- תלמוד לומר לא תענון דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, אלמנה ויתום שדרבן לענות, בהן דבר הכתוב


ראו גם: התורה והמצוה על שמות כב כא - פירוש מלבי"ם על המכילתא.קיצור דרך: mdrjhlka-jm-22-21