התורה והמצוה על שמות כב יח


פירוש מלבי"ם על מכילתא על שמות כב יח:

קעו. כל שוכב עם בהמה . הוא עונש לנשכב. ומאמר וה מובא בספרא קדושים ובסנהדרין (דף נד) פלוגתת ר' ישמעאל ובי עקיבא, וסתמא דפה כר' ישמעאל. ובארתי בטוב טעם ודעת בס' התורה והמצוה שם ( קדושים קיג קדושים קיד ) עיי"ש.קיצור דרך: mlbim-jm-22-18