ירושלמי ערלה

מסכת ערלה

לפי הלכות

מסכת ערלה ב: משנה  תוספתא
במהדורה המבוארת או המעומדת של הירושלמי