פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת ערלה · פרק ב · הלכה ח | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ח משנהעריכה

שאור של תרומה ושל כלאי הכרם שנפלו לתוך עיסה לא בזה כדי לחמץ ולא בזה כדי לחמץ והצטרפו וחימיצו אסור לזרים ומותר לכהנים ר"ש מתיר לזרים ולכהנים תבלין של תרומה ושל כלאי הכרם שנפלו לתוך קדירה לא באלו כדי לתבל ולא באלו כדי לתבל ונצטרפו ותיבילו אסור לזרים ומותר לכהנים רבי שמעון מתיר לזרים ולכהנים

הלכה ח גמראעריכה

שאור של תרומה ושל שביעית שנפלו לתוך העיסה לא בזה כדי לחמץ ולא בזה כדי לחמץ ונצטרפו וחימיצו אסור לזרים ומותר לכהנים ר"ש מתיר לזרים ולכהנים בזה כדי לחמץ ובזה כדי לחמץ ונצטרפו וחימיצו אסור לזרים ולכהנים ר' לעזר בר' שמעון מתיר לזרים רבי אבהו אמר ר' יוחנן בעי מה בין תרומה אצל הזרים מה בין שביעית אצל הכהנים תרומה אצל הזרים אסורה שביעית אצל הכהנים מותרת חזר ואמר רבי יוחנן תיפתר שנפל שאור של תרומה תחילה לא באת שביעית אלא לפגום רבי לעזר בי ר' שמעון בשיטת אביו מהו בשיטת אביו כמה דר' שמעון אמר נותני טעמים לפגם מותר כן רבי לעזר בי רבי שמעון אמר נותני טעמים לפגם מותר אמר רבי אבא מרי מהו בשיטת אביו כמה דר' שמעון אמר כל הספיחין מותרין כן רבי לעזר בי רבי שמעון אמר כל הספיחין מותרין כלום אמר רבי שמעון אלא בספיחי ירק דלמא בספיחי זרעים וקמת היא ספיחי יירק היא ספיחי זרעים רבנין דקיסרין אמרין אחת בשיטת אביו ואחת בשיטת חכמים בשיטת אביו משום נותני טעם לפגם מותר בשיטת חכמים משום שמות מצטרפין