פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת ערלה · פרק ג · הלכה ו | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ו משנהעריכה

נתפצעו האגוזים נתפרדו הרימונים נפתחו החביות נחתכו הדלועין נתפרשו הככרות יעלו באחד ומאתים

הלכה ו גמראעריכה

נפלו ואחר כך נתפצעו בין שוגג בין מזיד לא יעלו דברי רבי מאיר רבי יודה אומר בין שוגג בין מזיד יעלו רבי יוסי אומר שוגג יעלו מזיד לא יעלו [כבר] קנסו בידו מה טעמא דרבי יוסי כיי דאמר רבי אבהו בשם רבי יוחנן כל האיסורין שריבה עליהן שוגג מותר מזיד אסור רבי שמעון בן לקיש בשם רבי הושעיא היו לפניו מאה וחמשים חביות נתפתחו מאה [מאה] מותרות חמשים אסורות והשאר לכשיפתחו יהו מותרות אמר רבי זעירא לא אמרו אלא לכשיפתחו הא לפתוח לכתחלה אסור דבי רבי ר' ינאי שאלין דלעת שלקה בבית אביה מהו שתטבול למעשרות לוי שאל מהו שתטמא טומאת אוכלין שלקה כמחותכת היא מילתיה דשמואל [דשמואל] אמר שהיא מטמא טומאת אוכלין ואמר רבי יוסי בי רבי בון בשם שמואל תאנים וענבים שצימקו באביהן מטמאין טומאת אוכלין והרודה מהן בשבת חייב משום קוצר נתפרסו ככרות מתני' דר' עקיבה דר' עקיבה אמר אף ככרות של בעל הבית